Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УТИЦАЈИ РИМСКОГ ПРАВА НА ЕВРОПСКО ПРИВАТНО ПРАВО

Сажетак

У овом раду је учињен покушај да се идентификује утицај неких концепција римског деликтног права на неке од аспеката европске приватно-правне традиције и културе. Зато је одабран римски деликт фуртум, јер он представља угрожавање онога што је срж сваког приватно-правног односа. То је тако иако данас крађа представља кривично дело, а не приватни деликт. Како је овај деликт мењао свој карактер и доживљавао проширење појма, тако је римско приватно право постајало обухватније. Не само у концепцијском, него и у смислу примене и на перегрине, а не само на римске грађане. Рекло би се да је то доприносило и постепеној асимилацији покореног становништва. Управо смо данас сведоци све веће потребе за универзализацијом приватног права, не само на нивоу Европске уније. Она проблему унификације приватног права приступа стрпљиво и постепено. У извесном смислу и извесном степену то подсећа на делатност римског претора.

кључне речи:

Референце

  1. Вујовић Огњен, Римски деликт furtum у старом и класичном праву, Правни факултет Универзитета у Београду (докторска дисертација), Београд, 2014.
  2. Вукадиновић Радован Д., Вукадиновић Марковић Јелена, „Утицај глобализације права на нови светски поредак“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 103-120.
  3. Вулетић Владимир, „Дух римске правне науке као темељ европских интеграција Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2015, стр. 255-274.
  4. Гаћиновић Радослав, „Институционални оквири политичке доминације“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 13-28.
  5. Ђурђев Душанка, „Soft law у европском комунитарном праву“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови сад, бр. 1/2013, стр. 101-116.
  6. Петровић Милан у сарадњи са Прицом Милошем, Увод у велике правне и управне системе (са европским управним правом), II измењено и допуњено издање, Свен, Ниш, Ниш, 2015.
  7. Полојац Милена, „Подела добити и губитка међу ортацима – римско право и модерна решења“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 2/2005, стр. 130-144.
  8. Basedow Јürgen, „Uniform Private Law Conventions and the Law of Treaties“, Uniform Law Review, International Institute for the Unification of Private law (UNIDROIT), Rome, Issue 4/2006, стр. 731-747.
  9. Berger Adolf, „Enciclopedyc Dictionary of Roman Law“, Transactions of the American Philosophical Society, New Series, American Philosophical Society, Philadelphia, No. 2/1953, стр. 333-809.
  10. Bickley Gabrielle, „When in Rome … Minority Family Practices in a Liberal Society“, UCL Jurisprudence Review, University College London Faculty of Laws, London, 1998, стр. 1-18.
  11. Blecher D., „Aspects of Privacy in the Civil Law“, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Brill, Leiden, Issues 3-4/1975, стр. 279-296.
  12. Brasil Pat, „Reception of Uniform Law into National Law: an Exercise in Good Faith and Progressive Development of the Law”, Uniform Law Review, International Institute for the Unification of Private law (UNIDROIT), Rome, Issue 2-3/1998, стр. 313-322.
  13. Bujuklić Žika, Forum Romanum, rimska država, pravo, religija i mitovi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2012.
  14. Clive Eric, „Key concepts in uniform and regional private law instruments: an emerging consensus?“, Uniform Law Review, International Institute for the Unification of Private law (UNIDROIT), Rome, Issue 1/2013, стр. 32-49.
  15. Herber Franz-Rudolf, „The Importance of the Latin Language and of Roman Law for Developments in European Law – Illustrated for Property Acquisition”, European Scientific Journal, European Scientific Institute (ESI), No. 34/2013, стр. 1-21.
  16. History and Overview, Internet, http://www.unidroit.org/about-unidroit/overview, 18/07/2017.
  17. Jenkins Dafydd, „The Medieval Welsh Idea of Law“, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Brill, Leiden, Issues 3-4/1981, стр. 323-348.
  18. Jolowicz Herbert Felix, Digest XLVII. 2, De Furtis, Cambridge University Press, Cambridge, 1940.
  19. Lei Chen, „The historical development of the Civil Law tradition in China: a private law perspective“, Tidschrifit voor Rechtsgeschiedenis, Brill, Leiden, Issue 1 and 2/2010, стр. 159-181.
  20. Lenaerts Koen, Gutiérrez-Fons José A., „To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice“, Columbia Journal of European Law, Issue 2/2014, стр. 3-61.
  21. Michaels Ralf, Jansen Nils, „Private Law beyond the State? Europeanization, Globalization, Privatization“, The American Journal of Comparative Law, American Society of Comparative Law, Washington, 4/ 2006, стр. 843-890.
  22. Pati Roza, „Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International and Comparative Legal Perspective“, Berkeley Journal of International Law, University of California Berkeley School of Law, Berkeley, Issue 1/2005, 223-280.
  23. Perinan Bernardo, „A Romanistic Approach on Unified European Private Law“, Roman Legal Tradition, The Ames foundation at the Harvard Law Scholl and University of Glasgow School of Law, 1, 2002, стр. 104-111.
  24. Rodriguez Iglesias G. C., „The Protection of Fundamental Rights in the Case Law of the Court of Justice of the European Communities“, Columbia Journal of European Law, Columbia Law School, New York City, Issue 2/1995, стр. 169-181.
  25. Shelton Dinah, „The Boundaries of Human Rights Jurisdiction in Europe“, Duke Journal of Comparative & International Law, Duke Universitiy School of Law, Durham, Issue 1/2003, 95-153.
  26. Sič Magdolna, „Trajne vrednosti rimskog prava“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilište u Splitu, br. 3-4/2006, стр. 383-401.
  27. Stin Smismans, „New Governance-the Solution for Active European Citizenship, or the end of Citizenship?“, Columbia Journal of European Law, Columbia Law School, New York City, Issue 3/2007, стр. 595-622.
  28. Van Rhee C.H., „Civil Litigation in Twentieth Century Europe”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Brill, Leiden, Issue 3/2007, стр. 307-319.
  29. Vuletić Vladimir, „Da li je evropsko privatno pravo moguće“, Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, br. 11/2008, стр. 87-100.
  30. Vuletić Vladimir, „Uticaj i doprinos rimskog prava na savremena rešenja“, Godišnjak fakulteta pravnih nauka, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, br. 2/2012, стр. 184-206.
  31. Wieacker Franz, „The Importance of Roman Law for Western Civilization and Western Legal Thought“, Boston College International and Comparative Law Review, Boston College Law School, Issue 2/1981, стр. 257-281. Internet, http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol4/iss2/2, 20/06/2017.
  32. Yntema Hessel E., “Roman Law and Its Influence on Western Civilization”, Cornell Law Quarterly, Cornell Law School, Ithaca, Issue. 1/1949, стр. 77-88. Internet, http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol35/iss1/4, 21/06/2017.
  33. Zimmermann Reinhard, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Yuta, Cape Town, 1990.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 340.152:341.9(4-672EU) 185-204