Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКОЛОШКЕ И ПРАВНЕ ТЕМЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ПО МИТРОВДАНСКОМ УСТАВУ – УСТАВНОПРАВНА АНАЛИЗА

Сажетак

Тема овог научног рада је политичко уређење Републике Србије дефинисано важећим уставом из 2006. године, који се због датума доношења, колоквијално, зове и: „Митровдански устав“. Предмет истраживања усредсређен је на односе три гране власти, уоквирене у известан поредак владавине – Политички систем. Временски опсег истраживања смештен је у период од 2006. године до данас, а просторни оквир се односи на територију Републике Србије. Циљ научног рада је да: проанализира, опише и оквалификује модел политичког система који дефинише устав Републике Србије из 2006. године. Истраживање полази од Опште предпоставке да је Политички систем Републике Србије, онако како га дефинишу уставотворци, парламентарни модел власти са модификованим надлежностима у корист Председника Републике који се бира на непосредним изборима. Научни значај истраживања своди се на анализу и оцену карактера политичког система у Србији, а друштвени допринос на јачање институционалних капацитета основних носилаца власти у Републици. Методи од који је аутор пошао у истраживању су: логички (индукција, дедукција, аналитички приступ), правни (догматско-нормативистички, системски, циљни) и политиколошки (институционални).

кључне речи:

Референце

  • Буџак, Горан: „Политичке институције у савременом уставно-правном поретку Србије“, Политичка ревија, Vol. 40, N° 2/2014: 53-74, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Буџак, Горан: У вртлогу уставности – Компаративна анализа савременог уставног поретка Србије и Пете француске републике, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Јовичић, Миодраг: Уставни и политички системи, Службени гласник, Београд, 2006.
  • Лукић, Радомир: „Влада у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске“, Страни правни живот, N° 3/1998: 5-24, Институт за упоредно право, Београд, 1998.
  • Марковић, Ратко: Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 1997.
  • Николић, Павле: Скупштински систем, Савремена администрација, Београд, 1973.
  • Ракић Миле, Буџак Горан: „Однос између законодавне и извршне власти на примеру устава Републике Србије из 1990. и 2006. године“, Српска политичка мисао, Vol. 44, N° 2/2014: 249-265, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Станковић, Владан: „Стабилократија“, Српска политичка мисао, Vol. 64, N° 2/2019: 207-226, Институт за политичке студије, Београд, 2019.
  •  „Constitution fédérale de la Confédération suisse“, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
  • Bréchon, Pierre: „Le président français, un monarque républicain“, ed. Gianluca Passarelli, Presidenti della Repubblica, Forme di governo a confronto, 97-117, Giappichelli, 2010.
  • Degan, Vladimir: Uporedni politički sistemi, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1972.
  • Dowding Keith, Dumont, Patrick: „Agency rent, adverse selection and moral hazard“, The Selection of Ministers around the World, 1-26, Routledge Taylor & Francis, 2015.
  • Duverger, Maurice: Le système politique français, Presses universitaires de France, Paris, 1986.
  • Đorđević, Jovan: Uporedni politički sistemi, Savremena administracija, 1983.
  • Đorđević, Jovan: Ustavno pravo i politički sistem, Savremena administracija, 1961.
  • Germany Government System Handbook – Strategic Information and Developments, Lulu, 2018.
  • Jones, Charles: The Presidency in a Separated System, The Brookings Institution Press, Washington D.C, 2000.
  • Lilić, Stevan: „Izvršna vlast i uprava u parlamentarnom i predsedničkom sistemu podele vlasti“, Arhiv za pravne i društvene nauke, Vol. 50, N° 2/1994: 337-347, Beograd, 1994.
  • Maisen, Tomas: Istorija Švajcarske, Albatros plus, 2014.
  • Michael Nelson, The Presidency and the Political System, SAGE Publications, 2014.
  • Passarelli, Gianluca: „The government in two semi-presidential systems: France and Portugal in a comparative perspective“, French Politics, Vol. 8, N° 4/2010: 402-428, Palgrave-MacMillan, London, 2010.
  • Pašić, Najdan: Uporedni politički sistemi, Visoka škola političkih nauka, Beograd, 1962.
  • Samuels David, Shugart Matthew: „La nomination et la révocation du Premier ministre en régime semi-présidentiel: l’impact de la présidentialisation des partis“, Revue internationale de politique comparée, Vol. 17, N° 1/2010: 67-91, De Boeck Supérieur, Liège-Paris, 2010.
  • Sargentich, Thomas: „The Presidential and Parliamentary Models of National Government“, American University International Law Review, Vol. 8, N° 2-3/1993: 579-592, Washington D.C, 1993.
периодика Национални интерес 1/2022 1/2022 УДК 321.01:342.4(497.11)“20“ 163-183