Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВО И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МЕЂУРАТНЕ ИТАЛИЈЕ

Сажетак

У овом раду аутор се позабавио политичким системом италијанског фашизма у међуратном периоду. Аутор у раду комбинује неколико научних метода како би предмету истраживања пришао свеобухватно, примењујући: генерички метод, упоредни метод, ме­тод посматрања, социоисторијски метод и метод анализе садржаја (правних докумената). Значај истраживања огледа се у давању одговора на проблем ско питање које гласи: како је изгледао политички си­стем фашистичког поретка власти, и које су његове мане, а које предности, у односу на концепт либералнопредставничке демократије? Основна хипотеза од које је истраживач пошао гласи: политички систем фашистичког корпоративизма представља покушај да се на кризу либералнодемократског капитализма одговори свеопштом политичком и институционалном реорганизацијом друштва, у коме неће бити дове­дена у питање основна (правна) тековина капитали зма власништво. Потреба да се на реалну ситуацију на терену одговори адекватним институционалним мерама довела је до настанка политичког система фашизма. Аутор у раду даје најпре општи или полазни оквир предмета истраживања, потом указује на генезу настанка појаве, и коначно осликава политички систем посматране појаве.

 

кључне речи:

Референце

  1. Baraković, Šefik: “Pojam i pojava fašizma”, Anali, 5/10: 83-118, Pravni fakultet, Zenica, 2010.
  2. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: “Fašizam”, Rječnik soci­ologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  3. Wiskemann, Elizabeth: Fascism in Italy – Its Development and Influence, MacMillan – St. Martin’s Press, London – New York, 1969.
  4. Gregorić, Danilo: Italijanski korporativizam, Štamparija Popović, Beo­grad, 1940.
  5. De Bernardi, Alberto: Dizionario del fascismo – storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico, Mondadori, 2003.
  6. De Grazia Victoria, Luzzatto Sergio: Dizionario del fascismo – Grandi opere, Einaudi, Roma, 2003.
  7. Gentile Giovanni, Gregor Antony James: Origins and doctrine of fascism with selections from other works, Transaction Publishers, 2004.
  8. Јовановић, Слободан: О држави, Геца Кон, Београд, 1935.
  9. Ковачевић, Брацо: Фашизам, НУБ Петар Кочић, Бања Лука, 1994.
  10. Kuljić, Todor: Fašizam, Nolit, Beograd, 1978.
  11. Kuljić, Todor: “Fašizam”, 141-142, (priredili) Aljoša Mimica i Marija Bogdanović: Sociološki rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
  12. Kühln, Reinhard: Oblici građanske vladavine liberalizam/fašizam, Ko­munist, Beograd, 1978.
  13. Ledeen, Michael Arthur: D’Annunzio – the first duce, Transaction Publis­hers, 2002.
  14. Lentini, Gerlando: Pio XI, l’Italia e Mussolini, Città Nuova, Roma, 2008.
  15. Milosavljević, Olivera: Savremenici fašizma, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2010.
  16. Musolini, Benito: O korporativnoj državi, Štamparija Madžarevića, Be­ograd, 1937.
  17. Недељковић, Душан: Идеолошки сукоб демократије и фашизма, Скопље, 1938.
  18. Nolte, Ernst: Fašizam u svojoj epohi, Prosveta, Beograd, 1990.
  19. Paris, Robert: Histoire du fascisme en Italie, Françoise Maspero, Paris, 1962.
  20. Piraino Marco, Fiorito Stefano: L’identità fascista progetto politico e dottrina del fascismo, com, 2007.
  21. Pollard, John F: The Vatican and Italian fascism 1929-32 a study in con­flict, Cambridge University Press, 2005.
  22. Riz, Viljem: Rečnik – filozofija i religija, Dereta, Beograd, 2004.
  23. Sapelli, Giulio: “Per la storia del sindicalismo fascista tra controllo soci­ale e conflitto di classe”, Studi storici, 3/78, Fondazione Istituto Gramsci, 1978.
  24. Silone, Ignazio: Fašizam – njegov postanak i razvitak, Zadružna štampa­rija Miletić, Zagreb, 1935.
  25. Станковић, Владан: “Теорија елите и фашизам”, Политичка ревија, 2/03: 159-172, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  26. Суботић, Драган: “Лидерство и друштвени сукоби у политици”, По­литичка ревија, 2-4/07: 477-510, Институт за политичке студије у Београду, 2007.
  27. Ferrari, Francesco Luigi: Il regime fascista italiano, di Storia e Letteratura, 1983.
  28. Halperin, William: Mussolini and Italian Fascism, Princeton, New Jer­sey, 1964.
  29. Hibbert, Christopher: Musolini, Alfa, Zagreb, 1977.
  30. Чавошки, Коста: Увод у право, Драганић, Београд, 1996.
  31. Šćetinec, Juraj: Korporativno uređenje države s obzirom na novi austrij­ski ustav, Naklada vlastita, Zagreb, 1935.
  32. ilduce.net/…/storiafascismo/ordinamentostatofascista%202parte.pdf, “Ordinamento dello Stato fascista”
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 329.18:321.01 145-160