Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

О РАВНОМЕРНОЈ РАСПОДЕЛИ КОМУНАЛНИХ ПРЕДМЕТА МЕЂУ ИЗВРШИТЕЉИМА

Сажетак

Увођењем извршитеља у наш правни систем Законом о извршењу и обезбеђењу из 2011. године, значајан део судских надлежности у области извршног поступка преузела је нова правосудна професија. Након нешто више од три године од почетка рада првих извршитеља (01. јун 2012. године), пажња стручне и опште јавности, али и самих извршитеља је највише усмерена на поступање у предметима за наплату потраживања за извршене комуналне и сличне услуге. У овим поступцима извршитељи су искључиво надлежни за одређивање и спровођење извршења, док је за суд резервисана контрола у поводу изјављеног приговора. Бројност комуналних предмета и износи дуговања су определили добар део правника да приступи извршитељској професији. Оно што је врло брзо изазвало спорове јесте начин расподеле комуналних предмета. Након две године примене законских одредби које су дозвољавале слободу извршном повериоцу да сам одлучи ком извршитељу, из круга оних који су месно надлежни, ће поднети предлог за извршење, крајем 2014. године усвојене су измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу којимa је уведен принцип равномерне расподеле комуналних предмета свим извршитељима на чијем подручју се налази седиште или пребивалиште извршног дужника. Равномерна расподела комуналних предмета је нужно произвела одређене последице на развој извршитељске професије, конкуренцију међу извршитељима, али и на саму стопу наплате, односно ефикасност у реализацији ових потраживања.

кључне речи:

Референце

  Књиге

  1. Ђурђевић Дејан, Јавнобележничка делатност, Центар за издаваштво и информисање Правног факултета у Београду, Београд, 2014.
  2. Јакшић Александар, Грађанско процесно право, Центар за издаваштво и информисање Правног факултета у Београду, Београд, 2013.
  3. Јаневски Арсен, „Dejudicialization of enforcement function:comparative legal review“, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses, Third Regional Conference, Tirana 2013, GIZ, Скопље, 2014, стр. 401−409.
  4. Кеча Ранко, Грађанско процесно право, Приручник за правосудни испит, Службени гласник, Београд, 2014.
  5. Поповић Драгољуб, Европско право људских права, Службени гласник, Београд, 2012.
  6. Привредни апелациони суд, Двадесето саветовање судија привредних судова Републике Србије, Златибор, 2012.
  7. Станковић Гордана, Боранијашевић Владимир, Извршно процесно право, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2012.
  8. Uitdehaag Jos et al, Свеобухватна анализа система извршења у Србији, GIZ, Београд, 2014.
  9. Uitdehaag Jos, Vincken Eric, Civil enforcement in the Western Balkans, BERP, Тирана, 2011.

  Закони

  1. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  2. Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Службени лист СЦГ − Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005 – испр. и Службени гласник РС−Међународни уговори, бр. 12/2010.
  3. Закон о извршењу и обезбеђењу − ЗИО, Службени гласник РС, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 − одлука УС, 55/2014 и 139/2014.
  4. Закон о парничном поступку − ЗПП, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 − одлука УС, 74/2013, одлука УС, 55/2014.
  5. Закон о комуналним делатностима – ЗКД, Службени гласник РС, бр. 88/11.

  Предлози закона

  1. Предлог новог Закона о извршењу и обезбеђењу, сајт Скупштине Србије, http://www.parlament.gov.rs/акти/закони у процедури/46.html, 03.11.2015.

  Судске одлуке

  1. Решење Уставног суда IУз-782/2012 од 27. фебруара 2014. године.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 351.824.11:347.952 167-185