Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ИЗБОРИ 2012. И ПОЛИТИКА РАЗВОЈНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Сажетак

Овај рад се позабавио размерама деструкције погрешно постављеног модела развоја. Ради се заправо о безконцепцијском стању развоја или стихијском развоју (нео)либералне економије. У таквом моделу развој је тек последица: низ стицаја прираста, коме тек до­приноси успешно пословање предузетника и обртника на тржишту. Овакав модел развоја је идеалнотипски, могућ али тек посредан, и у конкретном случају често недостижан. Ако узмемо у обзир и окружење у коме живимо сасвим слободно, немогућ! Удар на животни стандард, беда и немаштина, међутим, траже решења за горуће свакодневне проблеме: запошљавања, лечења, социјалне заштите, стамбене и демографске политике… Понуђена решења која нам се нуде: да чекамо да нам политичари прибаве стране директне инвестиције, или да сами правимо у својим пребивалиштима мале производне погоне делују гротескно. У тим идејама и тим политичким порукама не видимо само покушај манипулације неспособних политичара, него и сву немоћ да се ишта промени, и што је најгоре сурови покушај да се некако неиздрживо стање очува. И заиста коме све смета један посве нови приступ економисања који би зарад развоја морао да мења све: од редистрибуције политичких моћи до својинских односа у нашем друштву?Аутор је у овом раду применио читав спектар социолошких, економских, политиколошких и правних метода, а конкретан циљ истраживања усмерио на изналажење мера развојне политике које би једно друштво у транзицији усмерило према: економском расту, институционалној трансформаци­ји, јачању институција, подизању националне привреде, демографском расту…

кључне речи:

Референце

  1. Avramović, Nenad: Strana direktna ulagаnja i tranzicija, Zadužbina Anderejević, Beograd, 2006.
  2. Banićević Dušan, Vasić Vladimir: “Strane direktne investicije (SDI) u procesu tranzicije i razvoja s posebnim osvrtom na Srbiju”, Finansije, 1-6/2006, Beograd, 2006. Бербатовић Р, Јеремић П: “Томислав Николић Променом до нових радних места”, Правда, од 21. марта 2012.
  3. Weber, Max: Protestantska etika i duh kapitalizma, Veselin Masleša, Sa­rajevo, 1989.
  4. Vujošević, Miodrag: “Tranzicija i uticaj na održivi razvoj”, Moral i eko­nomija, str. 288-303, Institut društvenih nauka, Beograd, 2008.
  5. Г 17 плус, “Програм странке”, http://www.g17plus.rs/v2/images/stories/dokumenti/program-g17-plus.pdf, 2004.
  6. Душанић, Јован: Washington consensus кодификовани програм економског неоколонијализма, Нова Европа, Београд, 2007.
  7. Душанић Б. Јован: Бећарска економија, Београдска пословна школа, Београд, 2008.
  8. Jakšić Miomir, Dimitrijević Bojan, Fabris Nikola, Praščević Aleksandra: Savremena makroekonomska misao, Čigoja, Beograd, 2001.
  9. Komazec Slobodan, Ristić Žarko: Ekonomija kapitala i finansiranje raz­voja, Viša poslovna škola, Beograd, 2000.
  10. Komazec, Slobodan: Neoliberalizam, privatizacija i finansijski kapital, Čigoja štampa, Beograd, 2004.
  11. Komazec, Slobodan: Izgubljene bitke stabilizacije i razvoja na pogrešnoj strategiji, Beograd, 2008.
  12. Matić, Milan: Liberalizam, populizam i demokratija, Službeni list SRJ, Beograd, 2002.
  13. Маџар, Љубомир: Искушења економске политике у Србији, Службени гласник, Београд, 2011.
  14. Митровић, Љубиша: “Теоријске контраверзе о односу традиције и модернизације у савременој социолошкој литератури и њихово место у стратегијама развоја постсоцијалистичких друштава и идентитарној култури балканских народа”, Зборник радова – Традиција, модернизација, идентитети место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја у транзицији, Филозофски факултет, Ниш, 2011.
  15. Mihailović Branko, Paraušić Vesna, Simonović Zoran: Analiza faktora poslovnog ambijenta Srbije u završnoj fazi ekonomske tranzicije, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2007.
  16. Новаковић Александар, Станимировић Андреј: “Српска држава благостања у вртлогу неуспешне транзиције”, Политичка ревија, 4/2011, стр. 133-153, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  17. Обрадовић, Милош: “Расправа о неолиберализму”, Недељна новина Печат, http://www.pecat.co.rs/2012/03/raspravaoneoliberalizmu/
  18. Preston, Miller: The Rational expectations revolution readings from the front line, MIT Press, 1994.
  19. Paul, Frankel Ellen: Liberalism and the economic order, vol.10, Cam­bridge University Press, New York, 1993.
  20. Поповић, Даница: Економија здравог разума, Службени гласник, Београд, 2009.
  21. Програм Демократске странке
  22. Програм СПС-а из 2010. године
  23. Prokopijević, Miroslav, Konstitucionalna ekonomija, €-Press, Beograd, 2000.
  24. Радио Београд, “СНС за повољнији пословни амбијент, од 29. марта 2012, http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task =view&id=53274&Itemid=90
  25. Radović Dragan, Milić Živorad, Radović Branka: “Kriza ekonomije ma­log preduzeća i strategije oporavka”, Međunarodna naučna konferencija – MENAGMENT 2010, Kruševac, 2010.
  26. Ricardo David, McCulloch Ramsay John: The works of David Ricardo with a notice of the life and writings of the author, Murray, 1871.
  27. Српска напредна странка, Бела књига
  28. СРС, “Програм”, http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/pdf/ misc/20091023-program.pdf, 2004.
  29. Станчић Вишња, Грубишић Зоран: “Неолиберализам и политика условљавања ММФ-а”, Политичка ревија, 4/2011, стр. 259-276, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  30. Tanjug, “Građani da osnivaju firme i preuzmu odgovornost za svoju eg­zistenciju”, Blic-online, oд 11. марта 2012. године, http://www.blic.rs/ Vesti/Drustvo/311531/Tadic-Treba-nam-stotine-hiljada-mikro-preduzeca
  31. Танјуг, “Тадић позвао грађане да отварају породичне фирме”, Политика, од 5. априла 2012. http://www.politika.rs/rubrike/temadana/Tadicpozvaogradjanedaotvarajuporodicnefirme.lt.html
  32. Уједињени региони Србије, “Економски програм”, http://ujedinjeniregionisrbije.rs/wpcontent/uploads/2012/03/EkonomskiprogramURS. pdf, 2012.
  33. http://www.ds.org.rs/dokumenti/ds-program.pdf
  34. http://dss.rs/privrednisistemiekonomskapolitika/
  35. http://www.ldp.rs/o_nama/program/srbija_bez_granica_2008/ekonomija_bez_granica.43.html
  36. http://www.politickiforum.org/dokumenta/15_srs_program.pdf
  37. http://sns.org.rs/images/pdf/Bela%20knjiga-Programom-do-promena. pdf
  38. http://sps.org.rs/Dokumenta/PROGRAM%20SPS.pdf
  39. Šoškić, Branislav: “Adam Smit”, Iz istorije građanske ekonomske misli, str. 7-44, Ciklus predavanja, Beograd, 1955.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 324:338.2(497.11)“2012“ 339-362