Izaberi jezik:
Tema broja

DRUŠTVENE PROMENE I PROTIVREČNOSTI

HOMO FANATICUS KAO MODEL SAVREMENOG ČOVEKA

Sažetak

U ovom tekstu, autor se bavi fenomenom fanatizma, njegovim odlikama i mogućnošću njegove kritike. U tom cilju definiše 5E model i pojmove Vrhovnog autoriteta i polja nesumnjivosti. Ukazujući na subjektivne i objektivne preduslove za nastajanje fanatizma, autor mu, kao suprotnost, postavlja moralnost, shvaćenu u smislu prirodne ljudske dispozicije. Kao uzrok fanatizma u savremenom dobu on podjednako vidi i „totalitarna“ i „otvorena“ društva. Koristeći argumente date u filosofiji Imanuela Kanta, autor zaključuje da je fanatizmu moguće suprotstaviti se reafirmacijom moralnosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Видовић Жарко, Богословско сећање затвореника Јасеновца на Светог Вукашина са предговором редакције „Видослова“, Internet, www.jasenovac-info.com/biblioteka/sveti_Vukasin.html, 01/05/2017.
  2. Волкогонов Дмитрий, Триумф и трагедия: политический портрет И. В. Сталина, Ново дело, Београд, 1989.
  3. Кант Имануел, Метафизика морала, Издавачка књижарница Зорана Станојевића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1993.
  4. Свети Јустин Поповић, Философске урвине, Издање манастира Свете Ћелије, Београд, 1987.
  5. Стевановић Александар, „Зашто не би требало помињати могућност револуције и потребу за њом“, Политика, 14. новембар 2016, стр. 13.
  6. Almudi Jaša, Živi i mrtvi: razgovori sa Jevrejima, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, Beograd, 2002.
  7. Amstuc Mark, Međunarodna etika, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  8. Bombaški prоces – Transkript suđenja Titu 1928, Internet, http://www.princip.info/2016/10/11/bombaski-proces-transkript-sudenja-titu-1928/#, 02/05/2017.
  9. Fukujama Frensis, Sudar kultura, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
  10. Grupa autora, Vojna Enciklopedija, Izdanje redakcije Vojne enciklopedije, Beograd, 1973.
  11. Hamvaš Bela, Scientia Sacra, Draslar Partner, Beograd, 2012.
  12. Hare R. M., Freedom and Reason, Oxford University press, Oxford, 1972.
  13. Hofman Martin, Empatija i moralni razvoj, Dereta, Beograd, 2002.
  14. Kangrga Milan, Etika ili revolucija, Nolit, Beograd, 1973.
  15. Kant Imanuel, Kritika praktičkog uma, BIGZ, Beograd, 1979.
  16. Kant Imanuel, Religija unutar granica čistog uma, BIGZ, Beograd, 1990.
  17. Kant Immanuel, Anthropology from a Pragmatic Point of View, Cambridge University Press, New York, 2009.
  18. Machiavelli Niccolo, Vladar, Zora, Zagreb,1952.
  19. Platon, Država, BIGZ, Beograd, 1976.
  20. Popper Karl, Тhe Open Society and Its Enemies, Routledge & Kegan Paul, London, 1977.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2017 УДК 316.647.7:17.023 69-84
ç