Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА НА ПРИМЕРУ ЕКОНОМСКОГ КОКУСА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

У савременом парламентарном развоју постоји тенденција измештања тежишта парламентарног рада из пленума у радна тела парламента. Истовремено је у упоредном праву видљива тенденција успостављања механизама јавно-приватног дијалога са циљем унапређења процеса креирања јавних политика и усвајања законских решења којима се подстиче економски развој. У раду се испитује почетна хипотеза да Економски кокус Народне скупштине представља делотворан механизам јавно-приватног дијалога усмерен на унапређење правног оквира за привредни развој, који је у складу са савременим тенденцијама парламентарног развоја. Применом квалитативне и квантитативне анализе рада и резултата Економског кокуса, као и разматрањем његовог настанка и развоја, аутори доказују да ово иако младо тело, бележи значајне резултате и испољава обе тенденције у свом раду. Утврђујући зашто и по чему се Кокус разликује од других радних група и тела и шта га одликује, идентификују оне новине и побољшања у правном оквиру пословања које је иницирао овај кокус. Прецизно исказано, рад показује да је у 85,51% случајева Народна скупштина прихватила амандмане које су поднели чланови Економског кокуса.

кључне речи:

Референце

  1. Вотсон Алан, Правни транспланти: приступ упоредном праву, Правни факултет Универзитета у Београду и Институт за упоредно право, Београд, 2000.
  2. Вујовић Јелена, Стефановић Милица, Ефикасне стратегије лобирања, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београд, 2011.
  3. Голубовић Драган, Заговарање и лобирање у парламенту и органима извршне власти: упоредна искуства и препоруке за Србију, Програм Уједињених нација за развој, Београд, 2009.
  4. Петери Ирена, ,,Значај лобирања у Европској унији“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 2/2006, стр. 230-250.
  5. Ранђеловић Небојша, Јеленковић Предраг, ,,Правна регулатива, историјски и политички аспекти лобирања – Србија и државе у окружењу“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 66/2014, стр. 197-206.
  6. Тешић Ненад, ,,Српски законодавац на потезу – један ‘чисто правни’ приступ лобирању“, Право и привреда, Удружење правника у привреди Србије, Београд, бр. 10-12/2010, стр. 133-155.
  7. Ћирић Јован, ,,Лобирање и корупција“, Изазови европских интеграција, Службени гласник, Београд, бр. 24/2012, стр. 23-32.
  8. Adams Brian, ,,Public Meetings and the Democratic Process”, Public Administration Review, American Society for Public Administration, Washington, No. 64/2004, стр. 43–54.
  9. Advocacy and Public-Private Dialogue Toolkit, Internet, https://www.vitalvoices.org/sites/default/files/uploads/Advocacy%20%26%20Public%20Private%20Dialogue%20Toolkit%20English.pdf, 18/05/2016.
  10. Beetham David, Parliament and democracy in the twenty-first century – A guide to good practice, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2006.
  11. Bishop Patrick, Davis Glyn, ,,Mapping Public Participation in Policy Choices”, Australian Journal of Public Administration, Institute of Public Administration Australia, Sydney, No. 61/2002, стр. 14-29.
  12. Flinders Matthew, ,,The Politics of Public-Private Partnerships”, The British Journal of Politics and International Relations, Political Studies Association, London, No. 2/2005, стр. 215-239.
  13. Formiranje Ekonomskog kokusa Narodne skupštine, Internet, http://www.parlament.gov.rs/Formiranje_Ekonomskog_kokusa_Narodne_skup%C5%A1tine.23300.941.html, 01/03/2016.
  14. Fung Archon, ,,Varieties of Participation in Complex Governance”, Public Administration Review, American Society for Public Administration, Washington, No. 66/2006, стр. 66-75.
  15. Herzberg Benjamin, Wright Andrew, The Public-Private Dialogue Handbook: a toolkit for business environment reforms, DRIF, World Bank, IFC, OECD Development Center, 2006.
  16. Istraživanja stavova privrede i građana, Internet, http://www.naled-serbia.org/sr/page/170/Istrazivanja-stavova-privrede-i-gradana, 17/05/2016.
  17. Kubiak Hieronim, ,,Democracy and the Individual Will”, Democracy: Its Principles and Achievement, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 1998, стр. 57-65.
  18. Nelson Jane, Innovative Platforms for Public-Private Dialogue, 2014 Brookings Blum Roundtable, The Brookings Institution, 2014.
  19. Petersen Ole Helby, Public-Private Partnership: Policy and Regulation – With Comparative and Multi-level Case Studies from Denmark and Ireland, PhD-dissertation, Copenhagen Business School, Copenhagen, 2011.
  20. Power Greg, Global parliamentary report, United Nations Development Programme – Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2012.
  21. Survey of good practice in public-private sector dialogue, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2001.
  22. Training toolkit for parliamentary staffers, DCAF’s Parliamentary Staff Assistance Programme, Geneva, 2012.
  23. Vukadinović Slobodan, ,,Značaj i primena javnog slušanja na nacionalnom i lokalnom nivou“, Pravni zapisi, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 1/2015, стр. 26-51.
  24. Vukadinović Slobodan, ,,Оdnos građana i narodnih poslanika nakon izbora”, Izbori u domaćem i stranom pravu (priredili: Vladimir Đurić, Oliver Nikolić), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012, стр. 240-272.
  25. Vukadinović Slobodan, ,,Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona“, Pravni zapisi, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 1/2010, стр. 97-118.
  26. Yamamoto Hironori, Tools for parliamentary oversight: a comparative study of 88 parliaments, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2007.
  27. Пословник Народне скупштине, Службени гласник РС, бр. 20/12 – пречишћени текст.
  28. Статут Економског кокуса, добијен на увид љубазношћу НАЛЕД-а (до завршетка рада овај документ није објављен).
  29. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.

   

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 342.536(497.11) 285-300