Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика 2-3/2018

АНАЛИЗА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА СОЦИЈАЛНОГ РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – МЕЂУНАРОДНА И РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА

Сажетак

У раду је представљена компаративна анализа етичког кодекса Савеза регионалних удружења стручних радника у социјалној заштити РС, у односу на међународни етички кодекс социјалног рада са једне, те етичке кодексе удружења социјалних радника Србије, Хрватске и Словеније. Циљ рада јесте утврдити предности и недостатке националног етичког кодекса у односу на универзалне са једне, и националне етичке кодексе држава у окружењу са друге стране, а све у правцу његове ревизије и даљег развоја. Компаративном анализом националног етичког кодекса Републике Српске, са Етичким документом Међународног удружења социјалних радника, Кодексом професионалне етике социјалних радника Републике Србије, Етичким кодексом социјалних радница и социјалних радника у дјелатности социјалног рада, и Кодексом етике социјалних радника и радница Словеније, дошли смо до неколико основних закључака о недостатцима националног етичког кодекса, који захтијевају ревидирање: 1) структура има обиљежја традиционалног приступа професионалној етици као етици дужности; 2) не заснива се на социјалној правди, у димензији дужности критичког односа и друштвеног дјеловања против неправедних политика и пракси; 3) не разрађује у довољном обиму нити садржају начело људских права у односу према корисницима; 4) не препознаје обавезу супервизијске рефлексије у случају стручне дилеме у професионалној пракси, као ни одговорност за развој етичке компетенције социјалног радника; и 5) нема начело доступности, као ни било који елемент професионалне саморегуације.

кључне речи:

Референце

  • Бркић Мирослав, Заступање у социјалном раду, Факултет политичких наука, Београд, 2010
  • Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије, “Службени гласник РС”, бр.1/2015.
  • Пухалић Андреа, Вриједности и етика у социјалном раду са дјецом и породицом, Факултет политичких наука Бања Лука, Бања Лука, 2018.
  • Стакић Ђурађ, Етичке дилеме и изазови социјалног рада -Приручник за стручњаке у социјалној заштити. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, Београд, 2014.
  • Удружење стручних радника социјалних дјелатности у Републици Српској, Етички кодекс стручних радника социјалних дјелатности у Републици Српској, Удружење стручних радника социјалних дјелатности у Републици, Бања Лука, 2007.
  • Ajduković Marina, Cajvert Lilja, Supervizija u psihosocijalnom radu, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 2004.
  • Allan Edward Barsky, Ethics and Values in Social Work. An Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum, Oxford University Press, New York, 2010.
  • Bayles, M.D. „Professional Power and Self-Regulation “, Business and Professional Ethics Journal, Philosophy Documentation Center, Charlottesville, Virginia, 1987, 5 (2).
  • Banks Sarah, Ethics and Values in Social Work, 4rd edn. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, 2012, pp. 144.
  • Barnard Adam, Horner Nigel, Wild Jim, The value base of social work and social care, Open University Press, New York, 2008.
  • Jeffrey Barnett, W. Brad Johnson, Ethics desk reference for psychologists, American Psychological Associaction Washington DC, 2008.
  • Congress P. Elaine, (1999). Social work values and ethics: Identifying and Resolving Professional Dilemmas Nelson-Hall, Chicago, 1999.
  • Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenie (2006). Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenie. Prevod Nika Vukša, 2014.
  • Duignan Brian, The History of Western Ethics. Britannica Educational Publishing in associaction with Rosen Educational Services LLC, New York, 2011.
  • Stephen A. Webb, Mel Gray, Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmillan International Higher Education, New York, 2010.
  • Hrvatska udruga socijalnih radnika (2014). Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Hrvatska udruga socijalnih radnika.
  • Ife Jim, Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
  • International Federation of Social Workers and International Association of Schools of Social Work (2004). Ethics in Social Work, Statement of Principles. Berne: IFSW and IASSW. Dostupno online na www.ifsw.org.
  • Mizrahi Terry, Davis Е. Larry, Encyclopedia of Social Work.Vol.1,2,3, &4, NASW Press&Oxford University Press. Washington, DC, 2008.
  • Reamer Frederic, Social work values and ethics, Columbia University Press, New York, 2006.
  • Webb A. Stephen, Gray Mel, Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmillan International Higher Education, New York, 2010.
периодика Социјална политика 2-3/2018 2-3/2018 УДК 174:364(497.6 Republika Srpska) 9-32