Izaberi jezik:

Saša Obradović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

POLITIKA TRŽIŠTA RADA EU - TEORIJSKA DETERMINACIJA I PRAKTIČNE APLIKACIJE

Rad se sastoji iz dva dela. Analiza proučavanih pro­blema politika tržišta rada bazira se pre svega, na grafičkim i tabelarnim ilustracijama. Polazi se od opšte teorijske osnove, gde su dati bitni koncepti od značaja za temu i cilj istraživanja. U suštini je ovaj deo rada odraz teorijskih postavki u vezi sa tržištem rada EU. Drugi deo rada se nakon teorijske osnove, zasniva na praktičnim aplikacijama intervencija na tržištu rada. U radu se prikazuje komparativni prikaz elemenata koji obuhvataju politike tržišta rada, odnosno javnih interven cija u okviru ovog segmenta. Osnovni cilj ovih intervencija, u domenu datih mogućnosti, bazira se na smanjenju nezaposlenosti, uz povećanje efikasnosti tržišta i tržišnih rešenja. Prikaz kvantitativnih podataka dat u radu, odraz je neujednačeno sti politika na nivou EU, s obzirom da se politi­ke tržišta rada oblikuju od strane samih zemalja članica. Ipak, raznolikost prisutna pri praktičnoj aplikaciji ovih politika odvija se u skladu sa Evropskom strategijom usvojenom od strane zemalja EU.

ç