Изабери језик:

Зоран Радуловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

периодика

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА

У овом раду аутори покушавају да сагледају проблем примене и функционисања социјалних права у условима глобализације и оштре међународне конкуренције. У првом делу рада анализира се утицај глобализације на концепт социјалне државе и наглашава се да је неопходно да се реформише социјална држава, тако што ће се учинити способном да одговори новим изазовима, а нарочито онима који су настали променама у глобалном контексту и структури друштва. У другом делу рада, предмет истраживања је остваривање социјалних права у условима глобализације и све веће флексибилизације и дерегулације радног права. Наиме, поставља се питање како радно право и друштво уопште, могу ефикасно да одговоре на све присутни тренд смањивања нивоа социјалне заштите? Овај напад на социјална права, и настојање да радни односи све више поново постану сасвим слободно, тржишно регулисани односи, представља и напад на посебност и самосталност радних односа у целини. Такође, у овом делу рада аутори ће укратко анализирати и тренутну ситуацију у погледу остваривања и заштите социјалних права у Републици Србији.

периодика

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

На почетку рада аутори разматрају семантичка и појмовна одређења злостављања на раду и констатују да се ради о глобалној појави која превазилази границе појединих држава, професија и радног окружења. Процес глобализације прате све значајније промене у сфери рада и радних односа. Оштра конкуренција, организационе промене, рецесије, кретања на тржишту рада и несигурност радних места доводе до погоршања услова рада, али и међуљудских односа уопште. Спроведена емпиријска истраживања из ове области показују да су готово сви запослени у току свог радног века изложени конфликтима, који, под одређеним условима, могу да прерасту у поједине облике злостављања на раду. У вишегодишњој примени Закона о спречавању злостављања на раду Републике Србије отворила су се многа питања пред судовима и арбитрима, а нека од најзначајнијих су обрађена у овом раду. Поред дефинисања основних појмова, аутори анализирају и сва три облика заштите запослених од злостављања на раду у Републици Србији и указују на одређене процесно-правне проблеме који настају, или могу настати, у пракси арбитражног решавања спорова. На крају, закључују, да законско регулисање злостављања на раду у домаћем праву представља пример добре праксе који даље треба развијати и предлажу одговарајућа решења како би се поступак по основу злостављања на раду учинио ефикаснијим и делотворнијим.

ç