Изабери језик:

Весна Д. Милтојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу.

периодика

СИРОМАШТВО У ТЕОРИЈСКОМ ДИСКУРСУ И СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Премда присутно у свим етапама развоја људске цивилизације, тек након седамдесетих година XX века, сиромаштво добија запаженије место у научној литератури и јавном дискурсу, при че­му настаје низ различитих теоријских промишљања и практичних предлога за његово смањење. У тежњи да створи претпоставке за смањење сиромаштва, Република Србија је усвојила више стратешких докумената у којима покушава да испрати новине у пракси ширег окружења у његовом тумачењу, мерењу и сузбијању. У раду су критички анализирани различити концепти сиромаштва у теоријском домену и стратешка документа Републике Србије усмерена на смањење сиромаштва и повећање социјалне укључености. Циљ рада је да укаже с једне стране на проблеме у теоријском при­ступу разматрању феномена сиромаштва, а са друге да кроз ана­лизу садржаја стратешких докумената Републике Србије утврди усаглашеност кључних стратешких докумената са националним и међународним политикама за смањење сиромаштва.

ç