Изабери језик:

Суада A. Селимовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона.

периодика

СОЦИЈАЛНЕ И ПАРТНЕРСКЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ КРОЗ ВИЗУРУ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

У овом раду приказани су резултати истраживања партиципације и задовољства корисника социјалних и партнерских социјалних услуга у Босни и Херцеговини. Развијеност ових услуга представља израз достигнутог нивоа и квалитета комбинованог модела социјалне политике који настаје, најчешће, у земљама у транзицији, али и као исход трансформације државе благостања у економски развијеним земљама Западне Европе. У ужем смислу, обе врсте социјалних услуга приказане су кроз законску регулативу, партиципацију и задовољство њихових корисника, јер су то битни елементи дистинкције између традиционалних и нових услуга. Испитаници укључени у истраживање долазе из циљаног стратификованог узорка, који је испунио критеријуме пропорционалне територијалне заступљености организација и испитаника. Узорак је чинило: 66 јавних установа социјалне заштите (центри за социјални рад, установе и организације за смештај и оспособљавање деце и одраслих, општинске службе социјалне заштите); 50 локалних и међународних невладиних организација, удружења грађана и хуманитарних организација и осам  приватних организација и установа које пружају социјалне услуге, односно 308 стручних и руководећих радника у овим организацијама и 376 корисника социјалних и ПСУ-а јавних установа, приватних и невладиних организација. Рад садржи уводни део, теоријско-аналитички оквир социјалних и партнерских социјалних услуга, затим приказ резултата истраживања и дискусију налаза, те закључке.

периодика

ПАРТНЕРСКЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Чланак се бави савременим трендовима у улогама и функционисању социјалне државе, теоријским приступима успостављања мешовитог модела социјалне политике, посебно партнерства и партнерских модела социјалних услуга, наглашавајући Еверсову економску, социолошку и политичку димензију мешовите социјалне политике. Кроз партнерство и партнерске моделе социјалних услуга, у пољу социјалне заштите, идентификује се примена мешовитог модела социјалне политике у реалном животу. На крају чланка приказани су и резултати емпиријског истраживања о заступљености партнерских социјалних услуга у Босни и Херцеговини, које је показало да су партнерске социјалне услуге малобројне, сиромашне по врстама, облицима и обухвату и неједнако територијално заступљене, као и да постоје предности ових услуга у односу на социјалне услуге које се пружају без успостављања партнерских односа.

ç