Изабери језик:

Сања Стргар

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Прекршајни суд у Новом Саду.

периодика

ЕТИКА СОЦИЈАЛНОГ РАДА И КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Предмет овог рада је етички аспект професионалног поступања у сфери социјалне заштите, где се пружа помоћ угроженим члановима друштва који се нађу у животним тешкоћама. У том смислу, у области социјалне заштите говори се о етици социјалног рада. У истраживању су коришћени деонтолошки, нормативни, упоредни и статистички методи. У раду се пошло од претпоставке да кодекс професионалне етике има важну улогу у афирмацији достојанства професије и етике рада. Посебна пажња је посвећена проблематици одговорности за повреду Етичког кодекса, нарочито с аспекта радноправних последица. Обрађена су законска решења Закона о социјалној заштити, као и Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије. Дат је приказ Кодекса о етичким принципима Међународне организације социјалних радника и дати су упоредноправни примери националних етичких кодекса који су донети на основу њега. Рад садржи и статистичке податке о покренутим и окончаним поступцима пред Комором социјалне заштите за повреду Етичког кодекса.

ç