Изабери језик:

Сандра А. Јовановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Саветовалиште за брак и породицу, Центар за социјални рад „Солидарност“, Крагујевац.

периодика

ИСПИТИВАЊЕ ОДНОСА СТРУЧЊАКА У РАЗЛИЧИТИМ СИСТЕМИМА ПРЕМА ПОЧИНИОЦИМА НАСИЉА У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА КАО ПРЕДУСЛОВ УСПОСТАВЉАЊА УСЛУГЕ ТРЕТМАНА ПОЧИНИЛАЦА НАСИЉА

Третман починилаца насиља у партнерским односима је но­ва услуга у социјалној заштити, намењена заустављању и спречавању насиља. Његова основна функција је заштита и добробит жртве. Теоријске поставке третмана су засноване на сагледавању насиља као најекстремније последице родне неравноправности. Циљ истраживања је испитивање односа стручњака из свих релевантних система према починиоцима насиља, како би се препознале снаге и евентуалне тешкоће у имплементацији третмана почи­нилаца насиља. Третман починилаца насиља се у Крагујевцу, првој локалној средини која системски развија ову услугу, спроводи од 2010. године. Актуелно се ова услуга развија и у другим срединама. Спремност свих система који се баве насиљем у породици да подрже рад са починиоцима је нужна за ефикасну и континуирану примену третмана. Истраживањем су обухваћени професионалци из система социјалне заштите, полиције, тужилаштава, судова и медија. Однос је испитиван у односу на три домена: карактеристике починилаца насиља и узроци насилног понашања, могућности и фактори промене и идентификација система подршке. Резултати показују да су у свим системима присутни стереотипи о починиоцима насиља, као и погрешне интерпретације узрока насиља, а да су најизраженије у системима судства и полиције. Истраживање имплицира важност едукације стручњака и мултисекторског приступа у увођењу услуге третмана починилаца насиља у партнерским односима.

ç