Изабери језик:

Небојша Вуковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

НАТАЛИЈА НАРОЧНИЦКА - ГЛАС ИСКОНСКЕ РУСИЈЕ

Приказ књиге: Наталия Нарочницкая, Русский мир, Санкт-Петербург, Алетейя, 2007.

периодика

ЈЕДНА ЦИВИЛИЗАЦИЈА МАЊЕ У ХАНТИНГТОНОВОМ УНИВЕРЗУМУ? ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ

У раду су приказани и анализирани неповољни демографски трендови у земљама које је својевремено амерички политиколог Семјуел Хантингтон сврстао у тзв. православну цивилизацију. Осим тога, пружена су предвиђања о могућим негативним геополитичким последицама депопулацијских процеса на простору Балкана и Русије (Евроазије), за народе који припадају тој цивилизацији. У студији се наводи, да би у периоду од 2008. до 2050. године, народи који чине „православну цивилизацију“, могли да трпе знатан демографски притисак из ареала тзв. исламске и конфучијанске цивилизације. Геополитичке последице биле би: увећање про­стора под политичком контролом Албанаца, стварање директног територијалног контакта Албаније и Турске, руски губитак Сибира и Далеког истока, и нагло повећање удела муслимана у становништву Русије.

периодика

ОДРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНО-ГЕОГРАФСКОГ И ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКОГ ИДЕНТИТЕТА РУСИЈЕ У ДЕЛУ ВЛАДИМИРА ЛАМАНСКОГ

Научни рад „Одређење културно-географског и политичко-географског идентитета Русије у делу Владимира Ламанског“ има за циљ да прикаже и објасни основне мо­менте теорије Владимира Ламанског (1833-1914) о Русији као засебном географском, културном и политичном ентитету тзв. Средњем свету. Од научних метода, нарочито су коришћене метода анализе и компаративна метода. У ра­ду се дошло до закључка, да је ова теорија врло комплексна, и да је имала, посредно или непосредно, значајан утицај на опус потоњих мислилаца, посебно оних аутора у оквиру (нео)евроазијске школе мишљења. Садржај рада омогућава целовитије сагледавање руског цивилизацијског идентитета, и развија сензибилитет за његову вишеслојност и сложеност.

ç