Изабери језик:

Мирјана Б. Кнежевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу.

периодика

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА КАО ИЗАЗОВ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

У раду је разматран значај Дунавског региона у процесу европских интеграција, методе којима се успостављају јединствена правна правила у региону, области од значаја за јединствено правно регулисање као и активности које предузимају разни субјекти на државном и наднационалном нивоу. Циљ рада је да се истраже могућности успостављања јединствене правне регулативе у Дунавском региону кроз процесе интеграција путем разматрање досадашњих резултата унификације и хармонизације правних правила. Предмет сагледавања постигнутих резултата су области које су од највећег значаја за привредни просперитет, политичку и социјалну интеграцију региона, а то су: област трговинског, уговорног права, услуга, пловидбе и еколошког права. Аутор посебно указује на значај даље интеграције и стварање нових правних и институционалних оквира неопходних за стварање јединствене правне регулативе у Дунавском региону.

периодика

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОКРУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ПУТУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Једно од поглавља на путу Републике Србије ка чланству у Европској Унији је и поглавље о слободи кретања капитала које за циљ има уклањање свих ограничења кретања капитала између земаља чланица и трећих земаља као и развој финансијског тржишта. Један од облика кретања капитала који је обухваћен овим поглављем јесу и страна директна улагања. Циљ овог рада је да се презентује начин на који се институционалним мерама могу унапредити одређени фактори и елементи окружења и тако утицати на повећање прилива страних директних улагања. Такође, циљ рада је и да се укаже на могућности развоја тржишта капитала Србије. Поред анализе најважнијих фактора пословног и инвестиционог окружења у Србији, као и анализе правног оквира тржишта капитала, посебан акценат је стављен на различите институционалне мере које су представници власти доносили у периоду након 2000. године, са циљем побољшања квалитета инвестиционог и пословног амбијента као и тржишта капитала. Коришћењем релевантних извештаја међународних организација, утврђени су одређени аспекти пословног окружења који умањују ефикасност пословања у Србији, као што су политичка нестабилност, проблем корупције, државна бирократија и администрација, и који утичу на смањење квалитета целокупног пословног окружења, као и недостаци правног оквира тржишта капитала. Препоруке за побољшање су дате на крају рада, а односе се на уочена проблематична подручја.

ç