Изабери језик:

Милан Рапајић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

периодика

ГЕНОЦИДНА НАМЕРА – ЕСЕНЦИЈА ЗЛОЧИНА ГЕНОЦИДА - проблем интерпретације елемената геноцидне намере у поступку утврђивања злочина геноцида -

Предмет овог рада је геноцидна намера – конститутивни елемент и дистинктивно обележје злочина геноцида. Прегледом и анализом правног режима геноцида и кључних ставова доктрине о датој проблематици, у раду се указује на специфичност садржинских елемената геноцидне намере, њихову концептуалну међузависност и тешкоће у дефинисању и примени јасних, општеприхватљивих стандарда и критеријума у поступку утврђивања постојања различитих појавних облика геноцидне намере и самог злочина геноцида. Нека традиционална решења сучељена су са новим концепцијским приступима и доступном судском праксом, пре свега праксом два ad hoc трибунала, као и ставовима и мишљењима судија Међународног суда правде, датих поводом три предмета геноцида који су изнети пред њим. Из тог „интелектуалног квазиконфликта” аутори су извели општи критички коментар – закључак о постојању раскорака, неконзистентности и неке врсте конфузије у односу нормативног, доктринарног и практично применљивог у материји геноцида, што води дезавуисању, тривијализацији и политичкој злоупотреби концепта превенције и кажњавања овог злочина, како су они замишљени у, мање више оправдано критикованој, Конвенцији из 1948. године. У раду се не обрађује „национална, верска, расна и етничка група” као елемент геноцидне намере, из разлога што је један од аутора већ објавио рад на ту тему.

ç