Изабери језик:

Марко Б. Тмушић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

ОДНОС ДРЖАВЕ И ЕКОНОМИЈЕ - КРАТАК ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ

У овом раду се врши анализа односа државе и економије, тј. испитују се границе „уплитања“ државе у економске токове и процесе, посматрано кроз призму теоријских погледа економске науке који су пратили еволуцију овог односа. Долази се до закључка о неопходности утицаја државе на креирање економских процеса и односа, кроз вршење одређених економских функција. Поставља се питање, у којој мјери је прихватљив утицај државе у економији? Теоријска диверсификација у економији управо је условљена одговором на ово питање, те су у раду анализиране теорије које су се бавиле овим питањем. Анализа се заокружује све присутнијом савременом дилемом о одрживости идеје капитализма, која доминира глобалном економијом.

периодика

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ОСНОВЕ НОВОГ МОДЕЛА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ

Вишедеценијска лоша реформска пракса економије у Србији намеће неопходност истраживања и анализе реформи из једног другачијег угла. Више се не може кривити сам процес транзиције који предуго траје, већ се мора поставити питање, због чега је тако? Поред свих недаћа које су задесиле Србију у послењих две деценије, ипак се стиче утисак да је протекло и више него довољно времена да се политички систем стабилизује, а да се економија опорави. Посебно ако имамо у виду скромне економске потенцијале Србије. У раду ћемо понудити један нови приступ анализе економских реформи у Србији, који ће нагласити улогу и значај институција за ефикасно спровођење истих. Ниједна земља, па ни Србија, свој привредни раст и развој, на средњи и дуги рок, не може остварити без квалитетних институција. Покушаћемо да одговоримо на питања зашто Србија заостаје у економским реформама, те да на основу добијених одговора понудимо и један нови приступ економским реформама који ће се базирати на новим институционалним основама.

периодика

РЕФОРМА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ

Порески систем опредељује ефикасност јавних финансија и њихов економски значај, посебно у погледу оптималног опорезивања. Са тог аспекта, све више се говори о правичности, ефикасности и једноставности које морају бити најзначајније одлике савремених пореских система. Због тога, данас су присутне бројне промене у већини савремених пореских система. И у Србији се све више говори о реформама пореског система, које морају представљати значајан сегмент укупних реформи њених јавних финансија. Пажња је усмерена на анализу стања и реформи пореза на доходак грађана и доприноса за социјално осигурање, пореза на добит правних лица и пореза на имовину. Стање прихода од различитих пореских облика у Србији је представљено уз упоредни приказ прихода од истих пореских облика у земљама чланицама Европске Уније.

ç