Изабери језик:

Иван Матић

Иван Матић је истраживач приправник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Политичка ревија. Бави се темама из области филозофије политике, са фокусом на теорију друштвеног уговора, класични републиканизам и доктрину природног права. Добитник је награде Министарства просвете, науке и технолошког развоја за најбољи стручни студентски рад из области друштвено-хуманистичких наука за 2015. годину. Објавио је неколико радова у домаћим часописима међународног значаја.

периодика

У СЕНЦИ ДРЕВНОГ ДРУШТВА: ЕНГЕЛСОВО ПОРЕКЛО ПОРОДИЦЕ

Осврт на књигу Порекло породице, приватне својине и државе Фридриха Енгелса (Friedrich Engels.1884. The Origin of the Family, Private Property and the State. New York: Pathfinder Press, 180 p.)  

периодика

КЉУЧ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ПРЕДДРЖАВНОГ ДРУШТВА

Осврт на књигу : Древно друштво Луиса Х. Моргана (Lewis H. Morgan, Ancient Society, Chicago: Kerr, 593 p.)

периодика

СЛОБОДА ГОВОРА ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Приказ књиге: Erica Howard, Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe, Routledge, New York, 2018, 192 стр.

периодика

ЕПИСТЕМИЧКИ ПРОЦЕДУРАЛИЗАМ КАО МОДЕЛ ДЕМОКРАТСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

Предмет овог рада је анализа епистемичког процедурализма као јединственог модела у оквиру делиберативне димензије демократске теорије. У првом делу рада ће бити представљен кратак преглед основних поставки теорије одлучивања на индивидуалном и колективном нивоу. На основу овога, биће истакнута Ероуовa теорема, којa указује на теоријску неодрживост агрегативног концепта демократије. Други део рада ће бити посвећен представљању и разматрању алтернативног, делиберативног концепта демократије, са акцентом на контрасту између његових основних модела, епистемичког и процедуралног. У трећем делу рада ће бити детаљно размотрен модел средњег пута, епистемички процедурализам, који је изложио аутор Дејвид Естлунд (David Estlund). Овај модел ће бити упоређен са претходна два у циљу утврђивања мере у којој у односу на њих отеловљује начела и остварује циљеве делиберативне демократије.

периодика

МАКИЈАВЕЛИЈЕВСКА ДЕМОКРАТИЈА

Приказ књиге: John P. McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge University Press, 2011.

ç