Изабери језик:

Иван Матић

Иван Матић је истраживач приправник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Политичка ревија. Бави се темама из области филозофије политике, са фокусом на теорију друштвеног уговора, класични републиканизам и доктрину природног права. Добитник је награде Министарства просвете, науке и технолошког развоја за најбољи стручни студентски рад из области друштвено-хуманистичких наука за 2015. годину. Објавио је неколико радова у домаћим часописима међународног значаја.

периодика

ДА ЛИ ЦИЉ ЗАИСТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВО? ПРОБЛЕМ МОРАЛНОСТИ И ЛЕГИТИМИТЕТА У МАКИЈАВЕЛИЈЕВОЈ ПОЛИТИЧКОЈ МИСЛИ

Основни циљ овог рада је темељно разматрање проблема моралности и легитимитета у оквиру политичке теорије ренесансног мислиоца Никола Макијавелија. У фокусу анализе ће бити централни принцип Макијавелијеве политичке етике, који оправданост дела условљава њиховим крајњим исходом; тврдићемо да, уколико је исправно формулисан и протумачен, он може успешно да служи као критеријум успостављања легитимитета политичких одлука. У првом делу рада ће бити оквирно представљен карактер Макијавелијеве политичке мисли, са акцентом на смештање проблема моралности и легитимитета у теорију која им иначе не придаје на значају. Други део ће бити посвећен детаљној анализи кључне максиме Макијавелијеве политичке етике, према којој се легитимитет морално проблематичних дела може бранити само на основу њиховог позитивног исхода, као и њеној популарној, поједностављеној формулацији „циљ оправдава средствоˮ. У трећем делу рада ће бити испитана и упоређена различита тумачења која Макијавелијеву политичку мисао у домену етике описују као аморалистичку, односно као иморалистичку, након чега ћемо понудити оригиналну интерпретацију која политичку етику овог ренесансног мислиоца тумачи као јединствен облик морализма.

периодика

У СЕНЦИ ДРЕВНОГ ДРУШТВА: ЕНГЕЛСОВО ПОРЕКЛО ПОРОДИЦЕ

Осврт на књигу Порекло породице, приватне својине и државе Фридриха Енгелса (Friedrich Engels.1884. The Origin of the Family, Private Property and the State. New York: Pathfinder Press, 180 p.)  

периодика

КЉУЧ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ПРЕДДРЖАВНОГ ДРУШТВА

Осврт на књигу : Древно друштво Луиса Х. Моргана (Lewis H. Morgan, Ancient Society, Chicago: Kerr, 593 p.)

периодика

СЛОБОДА ГОВОРА ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Приказ књиге: Erica Howard, Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe, Routledge, New York, 2018, 192 стр.

периодика

ЕПИСТЕМИЧКИ ПРОЦЕДУРАЛИЗАМ КАО МОДЕЛ ДЕМОКРАТСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

Предмет овог рада је анализа епистемичког процедурализма као јединственог модела у оквиру делиберативне димензије демократске теорије. У првом делу рада ће бити представљен кратак преглед основних поставки теорије одлучивања на индивидуалном и колективном нивоу. На основу овога, биће истакнута Ероуовa теорема, којa указује на теоријску неодрживост агрегативног концепта демократије. Други део рада ће бити посвећен представљању и разматрању алтернативног, делиберативног концепта демократије, са акцентом на контрасту између његових основних модела, епистемичког и процедуралног. У трећем делу рада ће бити детаљно размотрен модел средњег пута, епистемички процедурализам, који је изложио аутор Дејвид Естлунд (David Estlund). Овај модел ће бити упоређен са претходна два у циљу утврђивања мере у којој у односу на њих отеловљује начела и остварује циљеве делиберативне демократије.

периодика

МАКИЈАВЕЛИЈЕВСКА ДЕМОКРАТИЈА

Приказ књиге: John P. McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge University Press, 2011.

ç