Изабери језик:

Далибор Милетић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Мегатренд Универзитет, Београд.

периодика

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И МОНЕТАРИЗАМ КАО ОСНОВА АНТИРАЗВОЈНЕ ДЕФЛАТОРНЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ

У раду се пре осталог истражују данас доминантне у свету концепције о улози новца и монетарних фактора у процесу привредног раста, запослености и стабилности привреде. Полазећи од става да "није битно порекло новца (примарна емисија, депозити банака, инострани новац), вeћ његова употреба, усмеравање, контрола и ефекти које се по­стижу употребом новца", посебно се изучава активна улога новца у привредном развоју. Посебно се изучава феномен и контроверза у економској теорији да ли "експанзивна и развојно усмерена монетарна политика може бити ефикасна у покретању производње и оживљавању економског раста, без покретања инфлације. У том правцу изучавају се монетаристичка концепција, реална или материјалистичка концепција монетарне политике и варијанта реалног приступа. Посебно се изучавају монетарни импулси и механизам трансмисије монетарног деловања у привреди у концепту активног новца. У томе је од посебног значаја реална и номинална количина новца у привреди у вођењу монетарне по­литике. Након теоријског дела у наставку рада се изучава монетаризам, либерализам и њихов утицај на неразвијене привреде у свету, посебно под данас доминантном неолибералном парадигмом (коју су прихватиле и ове државе). Овде се истражује монетаризам, неокејнзијанизам (државни интервенционизам) и неолиберлани систем, а посебно дефлаторна политика и редукција агрегатне тражње у склопу политике "реструктурисања и стабилиазције националних привреда, а тако и наше привреде.

периодика

ЛИБЕРАЛИЗАМ, КЕЈНЗИЈАНИЗАМ И КОНФЛИКТНИ ЦИЉЕВИ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ

Улога новца и монетарне политике у економским процесима, посебно новца као активног фактора је једна од сталних контроверзи. Теоријске концепције о улози монетарних фактора које се крећу између монетаризма и кејнзијанизма и даље су врло актуелне. У раду се истражују монетарни фактори у процесу привредног развоја, а затим трансмисиони механизам монетарне политике. Новац као неутралан и активан фактор развоја, порекло и неутрализација инфлаторних ефеката у коришћењу монетарног допинга развоју и производњи. При томе се даје и критика монетаристичког модела монетарне политике, а затим правци, механизам и могућности развојног деловања монетарне политике у савременим привредама. На крају се истражују стабилизациони и развојни приорите­та монетарне политике у свету и у Србији. У завршном делу даје се и критика рестриктивне (стабилизационе) монетарне политике наше централне банке.

ç