Изабери језик:

Бојан Клачар

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Цен­тар за сло­бод­не из­бо­ре и де­мо­кра­ти­ју (Це­СИД) из Бе­о­гра­да

периодика

ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАМПАЊЕ 2017: ЈЕДАНАЕСТ КАНДИДАТА И САМО ЈЕДНА КАМПАЊА

Предмет рада је анализа финансирања председничке кампање у Србији 2017. године. Циљ рада је испитивање ефеката јавног финансирања уведеног 2011. године које је довело до велике зависности политичких субјеката од јавних извора и огромног дисбаланса у финансијским капацитетима владајуће странке у односу на опозицију. Као теоријски оквир коришћен je приступ у литератури који говори о стварању картелизованог страначког система (или картелизованих странака). Ради се о дебатама које говоре о томе да је једна од важних последица јавног финансирања настанак статуса кво у коме највећи актери раде заједно и користе државне ресурсе да осигурају сопствено колективно преживљавање. Посебан фокус у раду је стављен на утицај јавних извора финансирања на нестанак политичких субјеката и могућности за стварање нових. Најважнији резултати до којих смо дошли у раду су: 1) постојање велике зависности политичких субјеката од јавних извора финансирања у изборним кампањама, 2) продубљивање јаза између финансијских могућности владајућег субјекта у односу на опозиционе, 3) опстанак највећег броја политичких субјеката упркос све мањим финансијским капацитетима и 4) пролиферација лабавијих организација, попут политичких покрета који су базирани на онлајн кампањама. Као једна од препорука намеће се наставак праћења ових трендова и промена регулативе уколико се такви негативни трендови и наставе.

периодика

РЕФОРМА ИЗБОРНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОРАК КОЈИ МОРА ДА СЕ НАПРАВИ

Изборна администрација је кључна институција за изградњу кредибилног изборног процеса, професионално спроведеног, ефикасног и непристрасног. Само у такав изборни процес грађани могу да искажу неподељено поверење. Дизајнирање изборне администрације треба да уважи најбоље светске стандарде и локалне специфичности контекст (политички, социјални, економски) у коме се спроводи изборна реформа. Предмет рада је анализа тренутне регулативе и искуства са изборном администрацијом у Србији и указивање на неопходност њене комплексне реформе у правном, административном и политичком оквиру. Циљ рада је да се укаже на могуће модалитете реформе изборне администрације уз усмеравање дебате у правцу увођења независне и професионалне изборне администрације. Користећи компаративни приступ, указујемо да увођење независног модела, са професионалним и на јавном конкурсу изабраном чланству, трајног карактера и са широким сетом надлежности представља једини могући пут за побољшање изборног процеса у Србији. Надлежности новог модела треба да обухвате и вођење бирачког списка, надзор над финансирањем политичких активности и улогом медија у избор ном процесу. Реформа изборне администрације треба да буде део једног ширег пакета реформи изборног система и политичких институција у целини.

ç