Изабери језик:

Асим Панџић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Тузли.

периодика

ОРЈЕНТИСАНОСТ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Орјентисаност система социјалне заштите на кориснике и задовољавање њихових потреба један је од сегмената квалитетне примене социјалних права и пружања услуга социјалног рада. мајући у виду европске стандарде циљ овог рада је да утврди орјентираност система социјалне заштите у Босни и Херцеговини према задовољавању потреба корисника. У раду су коришћене су опште научне методе и технике као што су: анализа садржаја документације, survey, скалирање, т-тестирање, сређивање и статистичка обрада података уз кориштење статистичког пакета СПСС 17.0. Резултати истраживања су потврдили да функционирање система социјалне заштите у Босни и Херцеговини није у довољној мери организирано на начин да је остваривање социјалних права и пружање услуга социјалног рада у функцији задовољавања потреба корисника социјалне заштите.

периодика

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ РАСХОДИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Рад има за циљ да утврди квалитет јавних трансфера за социјалну заштиту у Босни и Херцеговини, те да на основу анализе предложи неопходне мјере за њихово унапређење. У раду се анализирају јавни расходи за социјалну заштиту и квалитет дистрибуције и прецизности усмјеравања социјалних помоћи које нису засноване на дохотку. Резултати показују да је прецизност усмјеравања социјалних трансфера у Босни и Херцеговини неадекватна и регресивна, те да социјална давања нису квалитетно усмјерена на најугроженији дио популације. Из тих разлога неопходно је унапређење система јавних расхода у области социјалне заштите и увођење нових механизама којима би се квалитетније усмјеравала средства.

ç