Изабери језик:

Андријана Јовановић

периодика

ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Директиве Европског парламента и Савета 2014/23/ЕУ о додели уговора о концесији и 2014/24/ЕУ о јавној набавци дефинишу јасна и недвосмислена правила за доделу уговора о концесијама на нивоу Европске уније. Уз то, разумевање института  јавне набавке, као инструмента којим се осигурава најефикасније коришћење јавних средстава доводи до унапређења и повећања делотворности јавне потрошње. Без обзира на различите приступе према јавно-приватном партнерству које поједине државе чланице одаберу, пошто на нивоу Европске уније не постоји посебна правна регулатива која би директно регулисала реализацију пројеката јавно-приватног партнерства у њима, директиве и смернице Европске уније усмеравају, препоручују и подстичу развој законодавстава држава чланица у сврху бољег уређења подручја јавно-приватног партнерства. Додатно, правна тековина Европске уније релевантна за подручје јавно-приватног партнерства обухвата битна поглавља европског права: право предузетништва и слободу пружања услуга, слободу кретања капитала, јавне набавке, право привредних друштава, право интелектуалне својине, право конкуренције, финансијске услуге, финансијски надзор. Примарни циљ овог рада је да се кроз анализу директива али и српских прописа објасни у којој мери су исти хармонизовани са комунитарним правом Европске уније у наведеним областима.

ç