Изабери језик:

Рајко Петровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за европске студије, Београд

периодика

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИМ ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

Овај чланак је посвећен компаративној анализи степена локалног економског развоја појединих постсоцијалистичких европских земаља. Реч је о државама које су, након слома комунизма у њима крајем 20. века, кренуле неизвесним путем економске и политичке транзиције. Економска транзиција ка слободном и уређеном тржишту захтевала је, између осталог, адекватан локални економски развој. Различите државе су оствариле различите (не)успехе у овој области. Сходно томе, најпре ћемо утврдити шта подразумевамо под европским постсоцијалистичким земљама, те шта у литератури и пракси представља локални економски развој (ЛЕР). Након тога, објаснићемо различите концепте локалног економског развоја примењене у различитим државама - Руска Федерација, Мађарска, Пољска, Чешка Република, Румунија, Бугарска и Хрватска, као и њихове ефекте. Посебна пажња биће посвећена локалном економском развоју у Републици Србији, те изазовима са којима се наша држава у овој области суочава. Закључни део рада биће посвећен рекапитулацији кључних тврдњи и анализа изнетих у уводном и разрадном делу чланка.

периодика

АНАЛИЗА РАДА РЕГУЛАТОРНИХ ТЕЛА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: СЛУЧАЈ НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Република Србија спада у ред европских држава са највећом диспропорцијом регионалног развоја својих делова. Стога је важно да држава инсистира на јачању постојећих и оснивању нових регулаторних тела која би се бавила, у оквиру својих надлежности, проблемом равномерног регионалног развоја. Једна од најважнијих институција у том домену  у Републици Србији јесте Национална агенција за регионални развој (НАРР). Сходно томе, рад ће се, најпре, усмерити на анализу појма регулаторних тела (посебно агенција), као и на анализу саме природе регулације, а затим ће у фокусу бити анализа поменуте Националне агенције за регионални развој – њене правне природе, регулаторних (и других) функција које обавља, као и разматрање њеног досадашњег рада и могућности за његово унапређење.

ç