Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРА, ПОЛИТИКА, БЕЗБЕДНОСТ

ЗНАЧАЈ ПРОУЧАВАЊА КУЛТУРЕ ЗА МОДЕРНУ ПОЛИТИЧКУ МИСАО

Сажетак

У овом раду се указује на значај проучавања културе за модерну политичку мисао. У првом делу рада одређује се појам културе као и њене основне карактеристике. Притом се води рачуна да се културя не схвати превише статично, хомогено и монолитно. У истом делу се упућује на све већу важност овако дефинисане културе у политичком пољу. У другом делу рада пажња се посвећује разматрању појма политичке културе. Указује се на карактеристике политичке културе и њену улогу у политици. Такође се разматрају и њене две компоненте традиција и социјализација.

 

кључне речи:

Референце

  1. Almond, G.A. «Intelektualna povijest koncepta civilne kulture», u Al­mond, A. Verba, S. Civilna kultura, Politička kultura, Zagreb, 2000.
  2. Almond, A. Verba, S. Civilna kultura, Politička kultura, Zagreb, 2000.
  3. Берђајев, Н. Филозофија неједнакости, Медитеран, Октоих, Будва, Титоград, 1990.
  4. Бери, Н. Увод у модерну политичку теорију, Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Вејнсток, Д. «Грејизирање’ Берлина», у Дивјак, С. (ур.) Нација, кул­тура и грађанство, Службени лист Србије, Београд, 2002.
  6. Видовић, Ж. Историја и вера, РОАБ, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2009.
  7. Greenfeld, L. Eastwood, „National Identity“, in Boix, C. Stokes, S. (ed.) The Oxford Handbook of Comparative politics, Oxford University Press, Oxford, 2007.
  8. Ивановић, И. Култура и идентитет: поглед здесна, Нова српска политичка мисао, Београд, 2007.
  9. Јовановић, С. Културни образац: један прилог за проучавање српског националног карактера, Стубови културе, Београд, 2005.
  10. Kymlicka, W. Multikulturalno građanstvo, Naklada Jasenski i Turk, Za­greb, 2003.
  11. Lane, J.E. Ersson, S. Culture and Politics: A Comparative Approach, Ashgate, London, 2005.
  12. Linchterman, P. Cefai, D. „The Idea of Political Culture“, in Goodin, R.E. Tilly, C. (ed.) The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Ox­ford University Press, Oxford, 2006.
  13. Липсет, М.С. Лејкин, Џ. Демократски век, Александрија прес, Београд, 2006.
  14. Матић, М. О српском политичком обрасцу, Службени лист Србије, Београд, 2000.
  15. Матић, М. «Политичка култура», у Енциклопедија политичке култу­ре, Матић, М. (ур.) Савремена администрација, Београд, 1993.
  16. Матић, М. Српска политичка традиција, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  17. Матић, М. Подунавац, М. Политички систем: теорије и принципи, Факултет политичких наука, Београд, 1997.
  18. Mill, J. S. „Razmatranja o predstavničkoj vladavini“, u Izabrani politički spisi II, Informator, Fakultet političkih nauka, Zagreb, 1989.
  19. Plant, Suvremena politička misao, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2002.
  20. Plamenatz, J. „Dva tipa nacionalizma“, u Waskievicz, A. Pelczynski, (ur.) Izbor tekstova, Fondacija John Plamenatz, Bar, 2001.
  21. Подунавац, М, Поредак, конституционализам, демократија, Чигоја штампа, Београд, 2006.
  22. Sabbeti, „Democracy and Civic Culture“, in Boix, C. Stokes, S. (ed.) The Oxford Handbook of Comparative politics, Oxford University Press, Oxford, 2007.
  23. Стојановић, Ђ. „Концепт стратешке културе: случај ЕУ“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд 3/2010.
  24. Scruton, R. „Multiculturalism R.I.P.“, The American Spectator, Decem­ber 2010 / January 2011.
  25. Scruton, R. „The Significance of Common Culture“ in Philosophy, 54. No. 207, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.
  26. Thompson, M. Verweij, M. Ellis, R.J. „Way and How Culture Matters“, in Goodin, R.E. Tilly, C. (ed.) The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  27. Феј, Б. „Да ли нас наша култура или друштво чине оним што јесмо“ у Дивјак, С. (ур.) Нација, култура и грађанство, Службени лист Србије, Београд, 2002.
  28. Фридрих, К.Ј. «Традиција и ауторитет», у Чупић, Ч. (ур) Политичка антропологија: хрестоматија, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  29. Хабермас, Ј. «Грађанство и национали идентитет: нека размишљања о будућности Европе», у Дивјак, С. (ур.) Нација, култура и грађанство, Службени лист Србије, Београд, 2002.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 316.7:321.01 277-300
ç