Изабери језик:
Тема броја

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У СРБИЈИ И САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКОЛОШКЕ ПАРАДИГМЕ

ЗНАЧАЈ ПРОФ. ДР РАДОСЛАВА РАТКОВИЋА У УТЕМЕЉЕЊУ СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ

Сажетак

Предмет истраживања овог рада је анализa улоге проф. др Радослава Ратковића у стварању српске политикологије, као и његов допринос у конституисању српских научно-истраживачких институција, попут Факултета политичких наука, Института за политичке студије и удружења „Наука и друштво”. Анализом садржаја ауторка је дошла до закључка да је научноистраживачки опус проф. Ратковића био богатог и хетерогеног карактера, док су централне категорије његовог промишљања биле идеологија, наука и стварност. У раду је посебно истакнута његова улога у контексту истраживања аустромарксизма. Значај проф. др Радослава Ратковића у утемељењу српске политичке науке се може сагледати не само на пољу теорије, која је резултирала објављивањем 15 књига и великог броја научних радова, већ и у формирању неких пропедеутичких предмета који се и данас изучавају на Факултету политичких наука у Београду, попут Увода у политичку теорију.

кључне речи:

Референце

  • Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 2003.
  • Веселинов Драган, „Поглед професора Ратковића – аустромарксисти и национално питање”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Дамјановић Мијат, „Човек од речи”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Ђорић Марија,  „Схватање идеологије у делу Радослава Ратковића”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Манхајм Карл, Идеологија и утопија, Нолит, Београд, 1968.
  • Перовић Латинка, „Уз сећање на Радослава Ратковића о кључној парадигми српске интелигенције”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Ратковић Радослав, „Идеологија”, Основи политичких наука – практикум, (ур. Драган Симеуновић), Ферко, Београд, 1994.
  • Ратковић Радослав, Основи науке о политици, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 1977.
  • Ратковић Радослав, Основи политичких наука, Завод за уџбенике и наставна средства, 1987.
  • Ратковић Радослав, Политичка теорија аустромарксизма, Институт за изучавање радничког покрета, Београд, 1965.
  • Ратковић Радослав, Теорија, идеологија, стварност, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
  • Симеуновић Драган, „Биографски подаци о проф. др Радославу Ратковићу”, Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Симеуновић Драган, „Радослав Ратковић и основаност науке о политици”, Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Mc Lellan David, Ideology, Open University Press, Buckingham, 1996.
  • Von Beyme Klaus, Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1977.
  • Von Kempski Jürgen, Wissenchaft von der Politik – sozusagen, Merkur, 1966.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 32.01 Ratković R. 115-131
ç