Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЗНАЧАЈ ПОДРИЊА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак

У контексту националне безбедности данас је неопходно сагледавати све изазове, ризике и претње који угрожавају безбедност државе и народа, а не само војне како се то некада чинило. Регион Подриња је стратешки важан за Србију и Српску и у њему се јављају три изазова по националну безбедност оба субјекта: политичког, економског и демографског карактера. Рад је подељен у четири целине. У првој се говори о појму националне безбедности и уопште о савременим приступима који се тичу истраживања појава и процеса важних за безбедност. У другом су дате основне карактеристике региона Подриња, док су у трећем представљени изабрани економски, демографски и политички показатељи. Четврти део је закључак, у ком ће бити изнета констатација да је у циљу осигуравања националне безбедности неопходно предузети одговарајуће мере, док је то још могуће.

кључне речи:

Референце

  1. Ејдус, Филип. Међународна безбедност, Службени гласник, Београд, 2012.
  2. Гаћиновић, Радослав. „Класификација безбедности“, Наука, безбедност, полиција, Год. 12, бр. 2. 2007.
  3. Јефтић, Зоран, Стојановић, Станислав. „Различити третмани безбедности (Претпоставке за дефинисање појма безбедности)“, у: Цветковић, Владимир, Ризик, моћ, заштита. Увођење у науке безбедности, Службени гласник: Факултет безбедности, Београд, 2010.
  4. Kitler, Waldemar. Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarun kowania, System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2011.
  5. Koschnik, Wolfgang J.Standard Dictionary of the Social Sciences, Saur, Munich, 1992.
  6. Lasswell, Harold D.National Security and Individual Freedom, McGraw-Hill, New York-Toronto-London, 1950.
  7. Lippmann, Walter. S. Foreign Policy: Shield of the Republic, Little&Brown, Boston, 1943.
  8. Nathan, Fabien. „Natural Disasters, Vulnerability and Human Security”, In: BrauchH.G.; Grin, J.; Mesjasz, C.; Behera, N.; Chourou, B.; Oswald Spring, U.; Liotta, P. H.; Kameri-Mbote. (Eds.), Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, Berlin – Heidelberg – New York – Hong Kong – London – Milan – Paris – Tokyo: Springer Verlag, 2009.
  9. Попис 2011, Републички завод за статистику Републике Србије, Београд, 2011, доступно на: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx
  10. Popis stanovništva u BiH, Agencija za statistiku BiH, Sarajevo, 2013, dostupnо na:http://popisnet/.
  11. Пророковић, Душан. Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку XXI века, Службени гласник, Геополитика, Београд, 2012.
  12. Пророковић, Душан. „Рашка област као геополитичко жариште и њен значај по положај Србије и Српске“, Политеиа, Год. VII, број 7, јул 2014.
  13. Резултати пописа по насељеним мјестима, Републички завод за статистику Републике Српске, Бања Лука, 2013, доступно на: http://wwwrzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/popis/rezultati_popisa_po_naseljenim_mjestima/Rezultati_Popisa_2013_Naseljena_mjesta_WEB.pdf
  14. Ристановић, Слободан. Река Дрина и Подриње, Укан, Београд, 2000.
  15. Steel, Ronald. Walter Lippmann and the American Century, Little, Brown, and Company, Boston, 1980.
  16. „U 44/01 od 22.09.2004“, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, доступно на: http://www.ccbh.ba/odluke/
  17. UNDP, Human Development Report, 1994, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/chapters/
  18. Šimák, Ladislav, Horáček, Jiří, Novák, Ladislav, Németh, Ľudovít, Míka, Vladimír, Terminologický slovník krízového manažmentu, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, 2006.
периодика Политика националне безбедности 1/2017 УДК: 355.02(497.11) (497.5 Republika Srpska) 111-127
ç