Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

ЗНАЧАЈ КАРЛА МАРКСА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ЕКОНОМСКИХ И ПОЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА У XXI ВЕКУ

Сажетак

Карл Маркс (1818-1883) представља једног од најзначајнијих интелектуалаца ХIХ века о чијој  актуелности не престају да се воде многобројне дебате. У светлу критике неолибералног погледа на свет јавља се све већи број критички оријентисаних интелектуалаца који наново откривају Маркса и његову теорију, у контексту разумевања савремених политичко-економских трендова. Тиме Das Kapital поново добија на актуелности. Овај рад има за циљ критичко преиспитивање Марксове теорије са аспекта њеног значаја за анализу економских и политичких процеса у ХХI веку. Како је предмет рада комплексан неопходно је користити комбинацију различитих метода како би одговорили постављеном циљу. Главне методе којима ћемо се служити у нашем раду су: биографски метод, метод анализе садржаја и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  • Болчић Силвано, ,,Треба ли заборавити Марксову теорију друштвеног развоја“, Социологија, Социолошко удружење Србије и Црне Горе и Филозофски факултет, Институт за социолошка истраживања, бр. 2/2009.
  • Голубовић Загорка, ,,Шта остаје од Марксовог наслеђа, а шта ваља преиспитати?“, Марксово наслеђе (уредник Маркус Манојловић), Удружење за филозофију и друштвену мисао, Бања Лука, 2008, стр. 13-15.
  • Маркс Карл, ,,Говор о слободној Трговини“, у  Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Дела – седми том, Институт за међународни раднички покрет, Просвета издавачко предузеће, 1974.
  • Маркс Карл, ,,Пауперизам и слободна трговина – Предстојећа трговинска криза“, у Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Дела – једанаести том, Институт за међународни раднички покрет, Просвета издавачко предузеће, 1975.
  • Маркс Карл, Капитал – први том, Београд, Просвета, 1978.
  • Маркс Карл, Капитал – други том, Београд, Просвета, 1978.
  • Карл Маркс, Прилог критици политичке економије, БИГЗ, 1985.
  • Маркс Карл, Енгелс Фридрих, Комунистички манифест, Библиотека Марксизма-Лењинизма, Београд, 1945.
  • Пикети Томас, Капитал у XXI веку, Академска књига, Нови Сад, 2013.
  • Митровић Љубиша, Општа социологија, Институт за политичке студије – Београд, Свен – Ниш, 2003.
  • Рубини Нуриел, ,,Маркс је био у праву“, Вечерње новости, Internet, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:341684-Nuriel-Rubini-Marks-je-bio-u-pravu, 01. 12. 2019.
  • Стојадиновић Миша, Ноам Чомски и савремено друштво, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Стојадиновић Миша, Ђурић Живојин, Политички митови неолиберализма, Институт за политичке студије, Београд, 2017.
  • Харви Дејвид, Кратка историја неолиберализма, Медитеран, Нови Сад, 2012.
  • Buntak Katarina, ,,Zašto je Marx bio u pravu“, Studia lexicographica : časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 4/2010
  • Eagleton  Terry, Zašto je Marx bio u pravu, Naklada LJEVAK d.o.o., Zagreb, 2011.
  • Karat Prakash,  ,,Marxism in the 21st Century: Alternative to Neoliberal Capitalism and Imperialism“, The Marxist, XXVII 4, October–December, the Marx Memorial Library, London, 2011.
  • Roubini Nouriel, Mihm Stephen, Crisis economics : a crash course in the future of finance, The Penguin Press, USA, 2010.
  • Uchida Hiroshi, ,,Marx’s theory of history reappraised“, Marx for the 21st Century (ed. Hiroshi Uchida), Routledge, 2006.
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 141.82 Marx K. 91-107
ç