Изабери језик:
Тема броја

ЗАШТИТА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД

ЗЛОСТАВЉАЊЕ УЧЕНИКА И УЛОГА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА У ШКОЛИ

Сажетак

У раду су наведена теориjска схватања релевантна за проблем који се истражује, тачније, теоријска схватања злостављања дјеце уопште и у школи, са посебним освртом на злостављање ученика и улога социјалног радника у школи. Када је ријеч о злостављању дјеце у школи, што је у фокусу и нашег истраживања, можемо издиференцирати:- међувршњачко злостављање – злостављање ученика од стране одраслих. У том циљу сагледали смо ставове и мишљења ученика, родитеља и наставника о различитим облицима психолошког, физичког и сексуалног злостављања ученика. Такође, смо настојали сазнати реакције одраслих на наведене појаве као и повјерење наставника и родитеља у одјељенске старјешине и стручну службу школе, квалитет односа наставник-ученик као и задовољство ученика и родитеља школом.Циљ истраживања је емпиријско неекспериментално испитивање мишљења, ставова и процјена ученика, наставника и родитеља о присутности различитих облика злостављања ученика основних и средњих школа,
Испитивањем су обухваћени:
– ученици седмих и осмих разреда у основним и другог и трећег разреда
у средњим школама (1881 испитаник),
– родитељи испитиваних ученика (1712 испитаника),
– цјелокупно наставно особље у школама (1355 испитаника)
За потребе овог истраживања, односно за доказивање посебних хипотеза, кориштене се скале процјене Ликертовог типа.
Дио приказаних резултата нашег истраживања нас упућује на закључак да стручна служба школе има огроман допринос у васпитно-образовном процесу. Нажалост, мали број социјалних радника је запослено у основним и средњим школама у Републици Српској. У наредном периоду потребно је активније радити на промовисању и унапрјеђењу социјалног рада у школи.

кључне речи:

Референце

  • „Поступање са дјецом и малољетницима у кривичном поступку“, I и II циклус, Министарство правде Републике Српске,
  • Курс тренинга тренера „Стоп насиљу у породици“, Влада РС,
  • Учествовала на семинару на којем је реализован пројекат о „Предузетништву“;
  • Обука: “Побољшање истражних капацитета за борбу против трговине људима и реинтеграцију жртава трговине људима“, Министарство за људска права БиХ;
  • Учешће у јавној дебати „Успостављање минимума социјалне сигурности и једнаких могућности“, Коалиција маргинализованих група у БиХ-КОМА;
  • Округли сто „Права дјетета и насиље над дјецом“, Омбудсмен за дјецу РС;
  • Семинар „Глобално истраживање пушења код школске дјеце и омладине“, Институт за јавно здравство РС;
  • Округли сто “Примјена протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце“;
  • Семинар „Инклузија Рома“, Делегација ЕУ БиХ;
  • Округли сто “Примјена протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце“;
  • Семинар „Заштита личних података“, Министарство за људска права БиХ;
  • Семинар „Замка одрастања и криза савремене породице“, Министарство за породицу омладину и спорт РС;
  • Семинар „Социјални рад у образовном систему – Подршка развоју стандарда и капацитета социјалних радника у основним школама у Републици Српској“.
  • Објавила стручни рад: „Примјена и унапређење инклузивног образовања у Републици Српској – улога социјалног радника“у организацији „Save the Children
  • Стручни симпозијум „Унапређење образовног система у области примјене инклузивних принципа подучавања“, Министарства образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона.
  • Научно-стручни скуп „Солидарност у свијету који се мијења: Перспективе и изазови за социјални рад и социјалну политику“, Факултет политичких наука, Београд.
периодика Социјална политика 2/2021 2/2021 УДК 316.624-057.874:364.63 27-46
ç