Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА EТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ

Сажетак

Рад се бави питањем очувања језичког идентитета припадника етничких заједница у контексту мултиетничности становништва Србије, са циљем да укаже на значај службене употребе језика и писма као једног од кључних мањинских права, али и на значај вишејезичности у циљу успешног и одрживог концепта мултикултурализма. На сложен етнолингвистички мозаик Србије указују и емпиријска истраживања и појава већег или мањег непоклапања националне и језичке припадности присутнa код готово свих етничких заједница услед демографских, социо-културних и политичких разлога. Језички плурализам, као позитивна одлика модерних мултиетничких држава, захтева правно-политичке механизме заштите матерњег језика у циљу успешне интеграције националних мањина у друштво. У раду се проучавају и најважнији међународни механизми очувања, унапређења и службене употребе мањинских језика, као и национална регулатива Србије којом је уређено остваривање индивидуалних и колективних права националних мањина у складу са европским правним тековинама.

кључне речи:

Референце

  • Београдски центар за људска права, Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, Инструменти Савета Европе –  људска права, Београд, 2000.
  • Бугарски Ранко, „Језик, мултикултурализам и интеркултурализам”, у: Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона (ур. Војислав Становчић, Горан Башић), Српска академија наука и уметности, Институт друштвених наука, Београд, 2016, стр. 111-118.
  • Бугарски Ранко, „Пред изазовима вишејезичности”, Билтен, 4, Министарство за људска и мањинска права, Београд, 2003.
  • Голић Дарко, Драгојловић, Јоко, “Службена употреба језика и писама националних мањина“, Култура полиса, бр. 27, 2015, стр. 222-238.
  • Ђурић Владимир, Танасковић Дарко, Вукмировић Драган, Лађевић Петар,  Етноконфесионални и језички мозаик Србије, Републички завод за статистику, Београд, 2014, стр. 76-79.
  • Закон о заштити права и слобода националних мањина, Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Службени лист СЦГ, бр.1/03-Уставна повеља и Службени гласник РС, бр.72/09 и 97/13-одлука УС.
  • Закон о националним саветима националних мањина, Службени гласник РС, бр. 72, Београд, 2009.
  • Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, Службени лист Србије и Црне Горе – Међународни уговори, бр. 18 (III), Београд, 2005.
  •  Закон о службеној употреби језика и писма, Службени гласник РС, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/2010, Београд.
  • Ичевић Душан, Црногорска нација, Форум за етничке односе, Београд, 1998.
  • Радовановић Светлана, „Етничке структуре и матерњи језик становништва“, у: Становништво и домаћинства СР Југославије према попису 1991. (ур. Светлана Радовановић), Савезни завод за статистику, Институт друштвених наука, Београд 1995, стр. 85-206.
  • Радушки Нада, “Национална припадност становништва Србије по попису 2011.године”, Српска политичка мисао,  бр. 1, 2013, стр. 11-28.
  • Радушки Нада, „Међусобна детерминисаност националног и језичког идентитета – демографски аспект”, Политичка ревија,  бр. 3, 2012, стр. 171-190.
  • Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Вероисповест, матерњи језик и национална припадност, Методолошке напомене, књига 4, Београд, 2012.
  • Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица, Службени гласник Републике Србије, С, бр.109/09 и 46/10.
  • Устав Републике Србије, Београд, 2006, http://www.parlament.gov.rs, 12/11/2017.
  • Форум за етничке односе, Мањинска политика и интеграције – Анализа и препоруке за унапређење мањинске политике и процеса интеграције у Републици Србији, Београд, 2014.
  • Форум за етничке односе, Платформа за стратегију интеграције националних мањина у Србији, Београд, 2016.
  • Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe Treaty Series, Nо. 157, Strasbourg, 1995.
  • Kadrurie Elie,  Nationalism, Blackwell, Oxford & Cambridge, 1994.
  • Kymlicka Will, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, Oxford, 1995.
  • May Stephen, Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and The Politics of Language, Routledge, New York, 2008.
  • Parekh Bhikhu, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Harvard UP, Harvard, 2002.
  • Semprini Andrea,  Multukulturalizam, CLIO, Beograd, 1999.
  • Skutnabb Tove, Bilingualism or not: The Education of Minorities, Multilingual Matters LTD, Clavedon, 1984.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 342.725:323.1(497.11) 263-281
ç