Изабери језик:
Тема броја

ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ МИГРАТОРНИХ КРЕТАЊА

ЗАШТИТА ДЕЦЕ МИГРАНАТА У СРБИЈИ – ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ

Сажетак

У овом раду представљени су налази истраживања системског реаговања на потребе деце миграната/избеглица који су током периода транзита кроз Србију пролазили 2015. и 2016. године. Циљ истраживања је анализа одговора система социјалне заштите и других партнера на потребе деце и креирање препорука за побољшање заштите деце без пратње током мигрантске кризе. У истраживању је учествовало 17 стручних радника центара за социјални рад и 18 представника владиног и невладиног сектора, који су своја искуства представили учешћем у индивидуалним интервјуима и фокус групама.Међу кључним налазима издвајаја се препозната потреба за успостављањем механизама за унапређење сарадње међу релевантним актерима система, посебно између система социјалне заштите и невладиних организација на локалном нивоу. Посебан део истраживања посвећен је центру за социјални рад, с обзиром на то да је током припреме истраживања уочено да се, поред нејасности улога и тешкоћа у комуникацији између различитих актера, као посебно значајан изазов у систему дечје заштите јављају и недоумице током стручног поступка заштите деце миграната/избеглица у специфичним околностима њиховог проласка/боравка у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Жегарац Невенка, Од проблема до прилика у вођењу случаја Приручник за практичаре, УНДП, Црна Гора, 2015.
  2. Закон о азилу, Службени гласник РС, бр. 109/2007.
  3. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  4. Закон о управљању миграцијама, Службени гласник РС, бр. 107/2012.
  5. Инструкција о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите за смештај корисника у обезбеђивању заштите и смештаја малолентих миграната без пратње, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, јул 2015.
  6. Комесаријат за избеглице и миграције Република Србија, Интернет, http:// www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2325&date=0, 20/08/2016
  7. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011. и 6/2015.
  8. Правилник о организации, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, Сл. Гласник РС, бр 59/2008, 37/2010, 39/2011. и 1/2012.
  9. Радио Телевизија Србије, Интернет, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/ drustvo/2311900/evidentirano-230-maloletnih-migranata-bez-pratnje.html, 10/08/2016
  10. Стандардне оперативне процедуре заштита деце избеглица/миграната, УНИЦЕФ, 2016.
  11. Inter Agency Guidelines for Case management and Child Protection, Global Child Protection Working Group, 2014. Internet, http://www.cpcnetwork.org/wpcontent/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf, 14/08/2016.
  12. Safety and Fundamental Rights at stake for Chidlren on the Move, ENOC Task­force Children on the move, 2016, Internet, https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf, 13/08/2016
  13. UNHCR Serbia Daily Update 21 March 2016
периодика Социјална политика 2/2016 УДК 364-7-053.2-054.7(497.11)“2015/2016“ 9-24
ç