Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ЗАКОНОДАВНИ ПОСТУПАК У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Сажетак

Законодавни поступак представља један од кључних елемената функционисања власти у демократским државама. Рад се састоји из три дела: у првом је дато теоријско разматрање законодавног поступка, у другом делу се анализира процес доношења закона у Народној скупштини Републике Србије и у трећем делу се говори о унапређење тог поступка у процесу интеграције у Европску унију. Аутор је обрадио ову комплексну тему и дао виђење сваке фазе законодавног поступка како у теоријском тако и у позитивно-правном смислу. Указано је и на одређене проблеме унутар процеса усвајања закона, и то на чињеницу да се велики број закона доноси по хитном поступку и на одређену нетранспарентност и нејасно правно одређење института јавне расправе.

кључне речи:

Референце

  1. Вехар Примож, „Искуство нове земље чланице Европске уније на подручју хармонизације законодавства“, Српска правна ревија, Правни форум, Београд, бр. 3/2006, стр. 17-23.
  2. Миловановић Добросав, Ненадић Немања, Тодорић Владимир, Студија о унапређењу законодавног процеса у Републици Србији, ГИЗ, Београд, 2012.
  3. Николић Оливер, Анализа утицаја законодавног поступка на предлоге закона које је Влада Републике Србије поднела Народној скупштини, ОЕБС – Народна скупштина, Београд, 2010.
  4. Николић Оливер, „Нека питања у вези са Уставом Србије”, Годишњак факултета правних наука, Аперион, Бања Лука, бр. 6/2016, стр. 165-175.
  5. Николић Оливер, „Парламентарни одбор – упоредноправни преглед”, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 1/2012, стр. 52-64.
  6. Николић Оливер, „Референдум, са посебним освртом на Швајцарску и Хрватску”, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 1/2013, стр. 13-26.
  7. Пејић Ирена, Парламентарно право, Центар за публикације, Правни факултет у Нишу, 2005.
  8. Стојановић Драган М., Уставно право, књига 2, Свен, Ниш, 2007, стр. 252.
  9. Центар за истраживање, транспарентност и одговорност, Ка бољим законима – Унапређење законодавне процедуре кроз боље дефинисање процедуре за хитни поступак, Internet, http://www.crta.rs/uploads/documents/2015-05-19%2016:43:44_a_46_l_rs_doc.pdf, 01/08/2016.
  10. Barthélemy Joseph, Duez Paul, Traité de droit constitutionnel, Librairie Dalloz, Paris, 1933.
  11. Barthélemy Joseph, Essai sur le travail parlementaire et le système des commissions, Delagrave, Paris, 1934.
  12. Bates St. John, Mader Lucius, Израда прописа и законодавни процес у Републици Србији, ОЕБС/ОДИХР, Варшава, 2011.
  13. Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome I, Librairie Recueil Sirey, Paris, 1920.
  14. Champion Lord, Lidderdale D.W.S., La procédure parlementaire en Europe, Librairie Armand Colin, Paris, 1955.
  15. Duguit Léon, Traité de droit constitutionnel, tome III, Ancienne Librairie Fontemoing, Paris, 1924.
  16. Hauriou Maurice, Principes de droit public, Recueil Sirey, Paris, 1916.
  17. Mason Paul, „Methods of Improving Legislative Procedure”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, American Acadamy of Political and Social Science, Philadelphia, no. 195/1938, стр. 151-159.
  18. Neilson William, „Упоредно правни преглед законодавног процеса у демократским извршним-парламентарним правним системима“, Законодавни поступак и казнено законодавство, (приредио: Станко Беатовић), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу , Београд, 2009, стр. 19-59.
  19. Les parlements dans le monde, vol I. Union parlementaire, Bruylant, Bruxelles, 1987.
  20. Parlaments, Presse Universitaires de France, Paris, 1966.
  21. Закон о референдуму и народној иницијативи, Службени гласник РС, бр. 48/1994 и 11/1998.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 340.134:342.53(497.11)]: 340.137(4-672EU) 315-330
ç