Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ВРЕДНОСТИ И ОЧЕКИВАЊА КАО ЧИНИОЦИ ИЗБОРНОГ ОПРЕДЕЉЕЊА

Сажетак

У истраживању обављеном на пригодном узорку студената два факултета (N = 255) непосредно пред парламентарне изборе 2008. године, постављена су три задатка: да се испита каква је веза између изборног понашања, односно намере да се гласа за ДС и СРС и 1) степена прихватања карактеристичних 18 друштвених и 18 личних циљева (вредности), 2) очекивања да та странка доласком на власт може помоћи или отежати остваривање сваког од тих циљева и 3) производа значаја сваког циља и очекивања да странка може омогућити његово остваривање. Производи прве две тру­пе фактора, вредности и очекивања, објашњавају тек нешто већи степен варијансе него исти фактори посебно (пре свега, сама очекивања), чиме се директно не оспорава, али се јасно и не потврђује претпоставка теорија очекивање вредности. Упоређени су гласачи ДС и СРС, особито у погледу очекивања од префериране и супарничке странке. Генерална правилност је, било да је реч о друштвеним или личним циљевима, да се од изабране странке очекује да може више (често и драстично) него супарничка странка да допринесе остваривању великог броја циљева, укључујући и оне који нису у програму ни у средишту политике изабране странке, па чак и оне до којих ни бирачима није посебно стало. Дискутовано je да ли афективна везаност за странке говори у прилог моделу страначке идентификације.

кључне речи:

Референце

  1. Бранковић, С. (2007). „Апстиненција у истраживањима јавног мњења: разлози неучествовања на изборима“, Бирачи и апстиненти у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, ФПН, ИДН, Београд, 151-168.
  2. Гоати, В.А. (1996). Стабилизација демократије или повратак монизму? Тре­ћа Југославија средином деведесетих година, Унирекс, Никшић-Подгорица
  3. Ђорђевић-Милошевић, J. С. (1997) „Основни приступи у проучавању изборног понашања“, Психологија, вол. 30, бр. 3, стр. 279-294.
  4. Кузмановић, Б. & Петровић, Н. (2007). „Структура преференција личних и друштвених циљева средњошколаца“, Психологија, вол. 40 бр. 4, стр. 567­585.
  5. Кузмановић, Б. & Петровић, Н. (рукопис). Циљеви и очекивања као чиниоци ставова према политичким странкама
  6. Михаиловић, С. М. (1996). „Страначки идентитет и изборне оријентације грађана Југославије“, Гледишта, вол. 37, бр. 1-2, стр. 69-89.
  7. Милошевић, Ј. С. (1998) Изборно понашање у Србији демографски и персонални чиниоци, магистарски рад, Филозофски факултет Одељење за психологију, Београд
  8. Петровић, Н. (2005). Психолошке основе помирења између Срба, Хрвата и Бошњака, Институт за психологију/Документациони центар, Београд.
  9. Петровић, Н., Кузмановић, Б. (2007). „Лични и друштвени циљеви и ставови према политичким странкама“, Српска политичка мисао, бр. 1-2, стр. 165-189.
  10. Ajzen, (1991). „The theory of planned behavior“, Organizational behavior and human decision processes, 50, 179-211.
  11. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
  12. Campbell, A., Gurin, Miller, W.E. (1954). The voter decides, Row, Peterson and Co, Evanston, IL, New York ltd.
  13. DiRenzo, J. (1974). Personality and politics, Doubleday, New York
  14. Eulau, H. (1963) The Behavioral Persuasion in Politics, Random House, New York
  15. Feather, N. and O’Brien, E. (1987). „Looking for Employment: An Expectancy-Valence Analysis of Job-Seeking Behaviour Among Young People“, British Jo­urnal of Psychology, 78, 251-272.
  16. Knutson, J. N. (1973) (Ed.). Handbook of Political Psychology, Jossey-Bass Pu­blications.
  17. Lazarsfeld, , Berelson, B. I, Gaudet, H. (1944). The People’s Choice How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign, Columbia University Press, New York
  18. Saltzer, E. B. (1981). „Cognitive moderators of the relationship between behavi­oral intentions and behavior“, Journal of Personality and Social Psychology, 41, 260-271.
  19. Sears, D., L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psycho­logy, Oxford University Press, 2003.
  20. Wigfield, A., & Eccles, J. (1992). „The development of achievement task values: A theorical analysis“, Develpmental Review, 12, 265-310.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 316.752:324 175-194
ç