Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВЕБЕРОВО СХВАТАЊЕ КОНЦЕПТА ИНДИВИДУАЛИЗМА КАО ОСНОВ КОМПАРАТИВНЕ АНАЛИЗЕ РЕЛИГИЈСКИХ СИСТЕМА: ПРИМЕР ПРОТЕСТАНТИЗМА И ИСЛАМА

Сажетак

Оригинална и револуционарна идеја Макса Вебера о ‘духовној’ компатибилности протестантизма и модерног капитализма и данас је предмет научних дебата и великог броја студија. Аутори који се баве реконструкцијом Веберовог схватања ислама неретко оспоравају управо хипотезу о доктринарним препрекама за синтезу ислама и капитализма (и наглашавају значај других историјских процеса за инкомпатибилност исламских друштава и модерног индустријског капитализма). Ми ћемо се у овом раду фокусирати управо на један од аспеката идејног нивоа, на концепт индивидуализма, који ће нам послужити као тежишна тачка у односу на коју ћемо анализирати сличности и разлике између протестантизма и ислама. Настојаћемо да укажемо на међусобну условљеност индивидуалног (однос верника и Бога) и колективног (однос верника према исламској заједници) у исламској етици. На тај начин ћемо расветлити још један угао Веберовог тумачења ислама (и његове социолошке теорије уопште) и, посредно, отворити питање потенцијалног концептуалног мимоилажења ислама и модерног индустријског капитализма.

кључне речи:

Референце

  1. Божовић Раде, Симић, Војислав, Појмовник ислама, Народна књига, Београд, 2003.
  2. Вебер Макс, Привреда и друштво, књ. 1 – 2, Просвета, Београд, 1976.
  3. Вебер Макс, Сабрани списи о социологији религије, књ. 1 – 3, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1997.
  4. Вебер Макс, Протестантска етика и дух капитализма, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2011.
  5. Вукомановић Милан, Религија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
  6. Ђурић Михаило, Социологија Макса Вебера, Матица хрватска, Загреб, 1964.
  7. Јовановић Наташа, „Настанак ислама кроз теоријску призму Макса Вебера (улога просторног контекста и друштвених актера и слојева у процесу дефинисања и експанзије исламске религије)“, Социолошки преглед, Vol. L. No. 1, 2016, стр. 91
  8. Кур’ан са преводом, прев. Бесим Коркут, Медина, 1412.х.
  9. Лалман Мишел, Историја социолошких идеја. Том I – од почетака до Вебера, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
  10. Молнар Александар, Расправа о демократској уставној држави – право на отпор тиранији. Књига I, Самиздат Б92, Београд, 2001.
  11. Пишев Марко, Рехабилитација културног релативизма у савременим антрополошким проучавањима ислама, Докторска дисертација, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2013.
  12. Танасковић Дарко, Ислам – догма и живот, Српска књижевна задруга, Београд, 2010.
  13. Adas Emin Baki, „The Making of Entrepreneurial Islam and the Islamic Spirit of Capitalism“, Journal for Cultural Research, Vol. 10, No. 2, 2006, стр. 113 – 137.
  14. Bashier Salman, „The Long Shadow of Max Weber: The Notion of Transcendence and the Spirit of Mystical Islam“, Journal of Levantine Studies, No. 1, 2011, стр. 129 – 151.
  15. El-Qardawi Jusuf, Halal i haram u islamu, Libris, Sarajevo 2008.
  16. Gerth H. H, Mills Wright C, From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford University Press, New York, 1946.
  17. Hamilton Alastair, „Max Weber’s Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, in: The Cambridge Companion to Weber, ( Stephen Turner), Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 2000.
  18. Lammens Henri, Islam – Beliefs and Insitutions, Routledge, London and New York, 2008.
  19. Nafissi Mohammad, „Reformation as a General Ideal Type: A Comparative Outline“, Max Weber Studies, 2006, стр. 69 – 110.
  20. Rodinson Maxime, Islam and Capitalism, Pantheon Books, New York, 1973.
  21. Salvatore Armando, „The Sociology of Islam: Precedents and Perspectives“, Sociology of Islam, Vo. 1, No. 1 – 2, 2013, стр. 7 – 13.
  22. Schluchter Wolfgang, „Weber’s sociology of Rationalism and Tipology of Religious Rejections of the World“, in: Max Weber, Rationality and Modernity, ( Sam Whimster, Scott Lash), Routledge, London and New York, 2006.
  23. Turner Bryan, Max Weber Classic Monographs. Volume VII: Weber and Islam, Routledge, London and New York, 1998.
  24. Turner Bryan, „Islam, capitalisam and the Weber theses“, The British Journal of Sociology, 25, No. 2, 2010, стр. 147 – 160.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 316.74:274+28]:330.342.24 451-471
ç