Изабери језик:
Тема броја

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, СОЦИЈАЛНЕ И ПРАВНО-ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ

ВАЖНОСТ ПОСЛА ЗА ПРИПАДНИКЕ ДРУШТВЕНИХ КЛАСА У СРБИЈИ Анализа података WVS 1996-2005 и EVS 2008

Сажетак

У раду су представљени резултати експлораторне анализе важности посла и посебних карактеристика посла за припаднике појединих друштвених класа у Србији, у периоду од 1996. до 2008. године, на подацима из WVS/EVS. Анализа је ситуирана у контекст литературе о резултатима компаративних истраживања димензија теоријског конструкта вредност посла (плаћеног рада). Анализа тражи одговор на питања 1) да ли се друштвене класе у Србији разликују по важности коју придају сфери плаћеног рада (у односу на друге сфере живота), и по преференци интринзичних односно екстринзичних карактеристика посла, и 2) да ли се важност посла и његових посебних карактеристика за припаднике друштвених класа мења у посматраном периоду. До одговора се долази дескриптивно и факторском анализом карактеристика посла. Резултати анализе сугеришу да се највиша и најнижа друштвена класа карактеришу супротним односом према различитим сферама живота и различитим карактеристикама посла. Разлике између друштвених класа су највеће на почетку посматраног периода, а до 2008. године (која у анализи означава период установљених механизама тржишне економије) се губе. Доколица постаје важна и за најниже класе, а религија постаје важна и за највише класе. Разлика се губи и с обзиром на карактеристике посла, јер екстринзичне карактеристике постају важније и за припаднике највиших класа.

кључне речи:

Референце

  • Арандаренко, Михаил, Крстић, Гордана, Жарковић Ракић, Јелена, Доходна неједнакост у Србији: Од података до политике. Београд, Friedrich Ebert Stiftung, 2017.
  • Бешић, Милош, Транзиционе трауме и промене вредносних оријентација – генерацијски приступ, Факултет политичких наука, Београд, 2014.
  • Митровић, Љубиша, Пут у зависно друштво, Институт за политичке студије, 2004.
  • Митровић, Љубиша, Транзиција у периферни капитализам, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Conen, Wieteke, and de Beer, Paul. The value of work in a changing labour market: a review and research agenda, Internet,  http://www.arbeidsconferentie.nl/uploads/submission/document _1/160/Conen_Value_of_Work_Literature_review.pdf, 1/11/2018.
  • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Transitional Reports, 2003-2009.
  • Hauff, Sven, Kirchner, Stefan, “Identifying work value patterns: Cross-national comparison and historical dynamics”, International Journal of Manpower, 2015, DOI: 10.1108/IJM-05-2013-0101}.
  • Inglehart, Ronald, The silent revolution: changing values and political styles amongst western publics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977.
  • Inglehart, Ronald, Modernization and postmodernization: Cultural, economic and political change in 43 societies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.
  • Lazić, Mladen, Cvejić, Slobodan, “Class and values in postsocialist transformation in Serbia”, International Journal of Sociology, 2007, vol. 37, no. 3: pp 54-74, https://doi.org/10.2753/ IJS0020-7659370303.
  • MOW-International Research Team. The Meaning of work: An international view. London: Academic Press, 1987.
  • Snir, Raphael, Harpaz, Itzhak, “Work-Leisure Relations: Leisure Orientation and the Meaning of Work”, Journal of Leisure Research, 2002, Volume 34, Issue 2, 178-202.
  • Večernik, Jiri, “Work and Job Values in CEE and EU countries”, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003.
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 331.101+316.752]:316.344.2/.3(497.11)”1996/2008” 211-238
ç