Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

ВАЖНОСТ НОВИХ ДИМЕНЗИЈА МОЋИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИМИЏА ДРЖАВЕ: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Циљ овог рада је да означи нове димензије моћи као чиниоце од пресудне важности за унапређење имиџа државе у савременом глобализованом свету, у коме медији имају средишњу позицију. Без развоја свеобухватне стратегије, засноване на мекој и мудрој моћи, и примени познатих оруђа маркетинга и менаџмента, данас није могуће градити и унапређивати имиџ било које државе. Подручје нових димензија моћи даје добру прилику за изградњу стратегије унапређења имиџа и државама које не располажу традиционалним изворима моћи, међу којима је и Србија. Израдом и применом такве једне стратегије могу се превазићи ограничења и предрасуде везане за одређеж државе у међународној јавности, што је предуслов за њихово успешније укључивање у савремене међународне политичке и економске токове. Зато унапређење имиџа државе треба да посматрати као улагање које ће донети бољу будућност. При томе национални идентитет и посебности поједине државе имају првенствену важност, иако се у томе огледа једна од противуречности глобализације.

кључне речи:

Референце

  1. Mayo, N. Nohria, In Their Time: The Greatest Business Leaders of the Twenti­eth Century, Harvard Business Press, Boston, 2005
  2. А. П. Панкрухин, Маркетинг территорий, Логос, Москвa, 2002.
  3. А. Chong, Foreign Policy in Global Information Space: Actualizing Soft Power, Palgrave Macmillan, New York, 2007
  4. G. Garrett, Partisan Politics in the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1998
  5. GfK America, The Anholt-GfKRoper Nation Brands Index, http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.en.html
  6. D. A. Aaker, Building Strong Brands, Free Press, New York, 1996
  7. D. Keith, National Branding: Concepts, Issues, Practice, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007
  8. Д. Р. Симић, Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  9. East West Communication, East West Nation Branding Global Index 2009, http:// www.eastwestcoms.com/global.htm
  10. I. M. Martin, S. Eroglu, Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country Ima­ge, Journal of Business Research, Vol. 28, No.3, 1993, pp. 191-210
  11. Ј. Goldstein, International Relations, Longman, 7th edition, London, 2005
  12. Josef Joffe, The Perils of Soft Power, New York Times Magazine, May 14, 2006, http://www.nytimes.comi/2006/05/14/magazine/14wwln_lede.html?_r=1&pagewanted=print&oref=slogin
  13. J. S. Nye, Contextual Intelligence and the Next President, The Huffington Post, March 11, 2008, http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/contextual-intelligence-a_b_89359.html
  14. J. S. Nye, In Mideast, The Goal is Smart Power, Boston Globe, Avgust 19, 2008, www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2006/08/19/ in_mideast_the_goal_is_smart_power/
  15. J. S. Nye, Soft Power, Foreign Policy, Autumn 1990, pp. 153-171 J. S. Nye, Soft Power: The Means to Success In World Politics, Public Affairs Bo­oks, New York, 2004
  16. J. S. Nye, Think Again: Soft Power, Foreign Policy February, 2006, http://www.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power
  17. J. S. Nye, The Powers to Lead, Oxford University Press, New York, 2008
  18. J..S. Nye, How Soft is a Smart, Guernica magazine of art and politics, October 2008, www.guernicamag.com/interviews/777/how_soft_is_smart_1/
  19. A. Mingst, Essential of-International Relationship, Second Edition, W. W. Nor­ton and Company, New York, 2003
  20. М. Castells, The Rise of the Network Society The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1, Wiley-Blackwell; 2nd edition, Oxford, 2000
  21. Министарство економије и регионалног развоја, Стратегија развоја тури­зма у Србији, http://www.merr.gov.rs/dokumenti/?lang=lat
  22. Министарство науке и технологије, Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 2010. до 2015. године, http://www.nauka.gov.rs/lat/index.php?option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=55
  23. М. Kutz, Toward a Conceptual Model of Contextual Intelligence: A Transferable Leadership Construct, Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Clare­mont McKenna College, Vol. 8, Winter 2008, pp 18-31
  24. M. Li, Soft power: China ’s Emerging Strategy in International Politics, Lexington Books, A division of Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2009.
  25. М. Porter, Competitive Advantage of Nations, The Free Press New York:, 1998
  26. N. Ferguson, Think Again: Power, Foreign Policy, January/February 2003, pp. 18 24
  27. G. Cerny, Political Globalization and the Competition State, in R. Stubbs and G. R. D. Underhill, eds, The Political Economy of the Changing Global Order, Oxford University Press, 3rd edition, Oxford 2005, pp. 376-386 P.
  28. G. Cerny, Restructuring the State in a Globalizing World: Capital Accumulation, Tangled Hierarchies and the Search for a New Spatio-Temporal Fix, Review of International Political Economy, vol. 13, no. 4, October 2006, pp. 679-695
  29. P. Kotler, Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries, Re sidents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe, Financial Times Management, 2nd edition, London, 1999
  30. P. V Ham, Place Branding: The State of the Art, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, No. 1, 2008, pp. 126-149
  31. P. V Ham, The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Re­putation, Foreign Affairs, Vol. 80, No. 5, October 2001, pp. 2-6
  32. P. Temporal, Branding in Asia, Revised edition, Wiley, Hoboken, 2001
  33. P. Hirst, G. Thompson, Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance, Second Edition, Polity, Cambridge, 2001
  34. B. McKenzie, Dwight R. Lee, Quicksilver Capital: How the Rapid Movement of Wealth Has Changed the World, Free Press, New York, 1991
  35. B. Reich, The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capita­lism, Vintage Books, New York:, 1992
  36. W. Mansbach, K. L. Rafferty, Introduction to Global Politics, Routledge, New York, 2008
  37. Anholt, Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing World, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005
  38. S. Anholt Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, New York, 2007
  39. Т. Kesić, S. Piri Rajh, G. Vlašić, Country Branding as a Global Competitive Marketing Strategy, 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Buil­ding Competitive Advantage”, Zagreb, 2004
  40. Т. Moilanen, S. Rainisto, How to Brand Nations, Cities and Destinations A Plan­ning Book-for Place Branding, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2009
  41. The New York Times, Senate Confirmation Hearing: Hillary Clinton, http://www.com/2009/01/13/us/politics/13text-clinton.html?pagewanted=1&_r=1
  42. The World Bank Group, Doing Business 2009 Report, http://www.doingbusiness. org/ExploreEconomies/?economyid=206
  43. The World Bank Group, Serbia Country Report, http://www.worldbank.rs/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/SERBIAEXTN/0contentMDK:20630647~menuPK:300911~pagePK: 141137~piPK:141127~theSitePK:300904,00.html
  44. FutureBrand, The Country Brand Index, http://www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2009/rankings/
  45. Н. Morgenthau, Politics among Nations, 7th edition, McGraw-Hill, New York, 2005
  46. H. H. Sun, International Political Marketing: A Case Study of its Application in China, Journal of Public Affairs, Vol. 7, No. 4, 2007, pp. 331-340
  47. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010, http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/ index.htm
  48. R. Mead, America’s Sticky Power, Foreign Policy, March/April 2004, pp. 46-50
  49. Y. Fan, Banding the Nation: What is Being Branded?, Journal of Vacation Marketing,12:1, 2006, pp 5-14
  50. Y. Fan, Soft Power and Nation Branding, Brunel Business School Research Papers, 2007, http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/1863/4/Soft%2BPower%2Bch. pdf
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 327(497.11) 77-104
ç