Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОЦЕСА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА НА ПОЛИТИКУ ПРОШИРЕЊА

Сажетак

У раду се анализира како је промена тенденције процеса европских интеграција, тј. његов заокрет од економске ка политичкој интеграцији, утицала на политику проширења Европске уније. Свака промена у процесу интеграција одражава се и на политику проширења, убрзавајући или успоравајући њен развој и мењајући њен карактер, који је увек у складу са фокусом процеса европских интеграција. Прелазак на политичку интеграцију, након краја хладног рата, који је и најављен оснивањем Европске уније, позитивно се одразио на развој политике проширења, али негативно на њен карактер. Она је тада доживела убрзан развој и процес проширења је постао приоритет Уније, али њен карактер више није у исконском духу процеса европских интеграција. Она је од економско-тржишне политике постала политика геополитичких начела и критеријума.

кључне речи:

Референце

  1. Динан, Дезмон Мењање Европе – Историја Европске уније, Службени гласник, Београд, 2010.
  2. Ђурковић, Миша, „Геополитички оквир проширења Европске уније: Ширење ЕУ између континентализма и атлантизма“, Изазови европских интеграција,  Службени гласник, Београд, бр. 8/2010.
  3. Ковачевић, Маја, „Европска унија између политике проширења и тенденција продубљивања европске интеграције“, у зборнику: Србија у процесу придруживања Европској унији (приредио: Слободан Самарџић), Службени гласник, Београд, 2009.
  4. Етински, Родољуб, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду и Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Прокопијевић, Мирослав, Европска унија – увод, Службени гласник, Београд, 2009.
  6. Самарџић, Слободан, Градња и разградња државе, Филип Вишњић, Београд, 2008.
  7. Самарџић, Слободан, „Проблем Косова и Метохије из угла европских интеграција“, у зборнику: Србија у процесу придруживања Европској унији (приредио: Слободан Самарџић), Службени гласник, Београд, 2009.
  8. Самарџић, Слободан, „Европска унија – светска сила за боља времена“, Фонд Слободан Јовановић, фебруар 2010. године.
  9. slobodanjovanovic.org/2010/02/24/slobodan-samardzic-evropska-unija-%E2%80%93-svetska-sila-za-bolja-vremena/.
  10. Симић, Р. Драган, Наука о безбедности – савремени приступи безбедности, Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  11. Чехулић, Лидија, Европска одбрана, Политичка култура, Загреб, 2006.
  12. Уговор о оснивању Европске економске заједнице, http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_en.htm
  13. Уговор о Европској унији, Official Journal C 191, 29.7.1992.
  14. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN
  15. Council Joint Action 2006/304/CFSP of 10 April 2006 on the establishment of an EU Planning Team (EUPT Kosovo) regarding a possible EU crisis management operation  in the field of rule of law and  possible other areas  in Kosovo, OJ L 112, 26.4.2006,
  16. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:112:0019:0023:EN:PDF.
  17. http://europa.eu/pol/cfsp/index_hr.htm
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 339.923:061.1EC+341.171(4-672EU)(091) 151-167
ç