Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ ЛИБЕРАЛНЕ И СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ НА САВРЕМЕНЕ РЕФОРМСКЕ ПРОЦЕСЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Сажетак

Либертаријански концепт заснован на доктрини новог јавног менаџмента од средине 70-тих година 20. века у значајној ме­ри је утицао на државу благостања и концепт социјалне државе. Тако је социјалдемократска идеологија у извесној мери изгуби­ла на значају, јер је концепт новог јавног менаџмента као доми­нантно неолиберални, у средиште јавне управе поставио њене економске вредности. Нови јавни менаџмент (New Public Ma­nagement) инсистирајући на тзв. три е концепту (ефикасности, економичности и ефективности) елиминисао је друге вредности јавне управе, а посебно политичке (јавни интерес, поштовање права у јавној управи) и социјалне (социјалну правду, солидарност, социјалну осетљивост). Бременом међутим, настаје нова доктрина доктрина „добре управе“. „Добра управа“ као савремени концепт управе, близак је савременој социјалдемократској идеологији, а и извесној мери може имати и утицај на њено профилисање. Борба политичких странака деснице, као носилаца конзервативних и неолибералних идеја с једне, и левице као носилаца социјалдемократске идеје с друге стране, показује да су неолибералне идеје више деценија биле доминанте у реформским процесима. Приметно јачање странака левице у последње време, кореспондира са развојем доктрине „добре управе“. Ре­флекса борбе десне и леве идеологије у политичкој арени, изражене кроз сукобе неолибералног и социјалдемократског кон­цепта, свакако ће се одразити, а на неки начин и одредити будуће реформске процесе у савременој јавној управи.

кључне речи:

Референце

  1. Фукујама, Френсис. Грађење државе, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  2. Хејвуд, Ендру. Политичке идеологије, Завод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд 2005.
  3. Коприч, Иван. „Организацијска култура“, у: Иван Коприч, (ур.), Јавна управа (наставни материјали), Друштвено велеучилиште у Загребу, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2007.
  4. Котур, Ивана. „Франсоа Оланд – година прва“, Политикон, бр. 6/2013, стр. I02-II6.
  5. Лилић, Стеван. Управно право управно процесно право, Правни факул­тет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  6. Лилић, Стеван. Управно право, Савремена администрација, Београд, 1998.
  7. Манојловић, Ана., Стојиљковић, Зоран. „Левица у трагању за одговорима на изазове кризе“, у: Зоран Стојиљковић (ур.), Левица у посткризном контексту, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2013, стр. 5-6.
  8. Миленковић, Дејан. „Управа као власт и управа као служба“, у: (Светислав Табароши (ур.) Држава, право, економија, политика, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1996, стр. 105-116.
  9. Миленковић, Дејан. Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  10. Миленковић, Дејан. „У потрази за везом између принципа добре управе и појма интерне ревизије“, у Шупут, Дејан (ур.) Добра управа и интерна ревизија, Институт за упоредно право, Удружење овлашћених интерних ревизора србије у јавном сектору, Београд, 2012.
  11. Младеновић, Ивица. „Покушај социјалдемократије у једној засебној земљи“, Стојиљковић, Зоран. (ур.), Левица у посткризном контексту, Fri­edrich Ebert Stiftung, Центар за демократију, Факултет политичких наука, Београд, 2013. стр. 74-75.
  12. Павићевић, Ђорђе. „Лева скреања“, у: Стојиљковић, Зоран. (ур.), Левица у посткризном контексту, Friedrich Ebert Stiftung, Центар за демократију, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  13. Пусић, Еуген. Јавна управа и друштвена теорија, Друштвено велеучилиште у Загребу, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2007.
  14. Вулетић, Владимир. „Шта је данас левица“, у Стојиљковић, Зоран. (ур.), Левица у посткризном контексту, Fridrich Ebert Stiftung, Центар за демократију, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  15. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/965384/Nova+koaliciona+vlada+u+Danskoj.html?tts=yes

   

периодика Администрација и јавне политике 1/2015 УДК 35.07:[329.12+329.14 121-137
ç