Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА РАЗВОЈ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Глобализација као незаустављиви мултидимензионални процес који прожима све сегменте живота несумњиво утиче и на образовање. Национални образовни системи су пред изазовом сталних промена и прилагођавања све вишим стандардима настајућег глобалног система образовања инкорпорираног у глобално тржиште рада. Глобални систем образовања саставни је део друштва и економије знања, и то не само као припрема за улазак у свет рада, већ и као логистичка база за константно усавршавање и допуњавање знања. У сложеним околностима глобално спојеног време­на и простора, и убрзаног живљења као пратеће последице, нови историјски тренутак тражи исто тако брзе одговоре на проблеме који се неминовно јављају. Како се ти одговори више не могу пронаћи у националним оквирима, већ се морају тражити транснационално, интернационализација деловања и размена информација око научних достигнућа укључивањем у глобалну мрежу друштва знања, уз стално јачање сопствених капацитета, стога је циљ свих националних образовних система, укључујући и образовни систем Републике Србије. Основни циљ рада је да поред анализе глобалних трендова у сфери образовања предложи начине којима српски универзитети треба да одговоре на даља кретања у оквиру процеса глобализације и како да се развијају у корак са њима. Уз предлоге за превазилажење постојећих пробле­ма и препознавање могућих будућих проблема који ће пратити развој универзитетског образовања у Србији, у раду се разматрају перспективе и позиција српске „индустрије знања“ у глобалним оквирима.

кључне речи:

Референце

  1. Altbach, Philip and Knight, Jane (2007): The internationalization of higher education: motivations and realities u Journal of studies in international education 2007 11: 290, SAGE Publications
  2. Bohm A., D. Davis, D. Meares and D. Pearce (2002). The Global Student Mobility 2025 Report: Forecasts of the Global Demand for International Education, IDP, Canberra, Australia.
  3. Carnoy, Martin (1999): Globalization and educational reform: what planners need to know,International Institute for Educational Planning / UNESCO, Paris
  4. Carnoy, Martin and Castells, Manuel (2001): Globalization, the knowledge society, and the Network State: Poulantzas at the millennium, Global Networks 1 http://www.educ. ubc.ca/faculty/bryson/565/carnoycastells.pdf
  5. Currie, Jan (2004): The neo-liberal paradigm and higher education: a critique, u Odin, Jaishree K. and Manicas, Peter T. eds: Globalization and higher education, University of Hawaii Press, Honolulu
  6. Dunderstadt, James D. and Arbor, Ann (2009): Current global trends in higher education and research: their impact on Europe, Dies Academicus, Vienna
  7. Global Education Guidelines Working Group (2010): Global Education Guidelines: Concepts and Methodologies on Global Education for Educators and Policy Makers. Lisbon: The North-South Centre of the Council of Europe http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE-Guidelines/GEguidelines-web.pdf
  8. Göransson, Bo and Brundenius, Claes eds. (2011): Universities in transition: the changing role and challenges for academic institutions, Springer / International Development Research Centre, Ottawa
  9. Held, David, McGrew, Anthony G, Goldblatt, David and Perraton, Jonathan (1999): Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford University Press, Stanford, California
  10. Knight, Jane (1999): Issues and Trends in Internationalization: A Comparative Perspective u Bond, Sheryl and Lemasson, Jean-Piere eds: A new world of knowledge: Canadian universities and globalization, International Development Research Centre, Ottawa, ON, Canada
  11. Knight, Jane (2006): Higher education crossing borders: A guide to the implications of Genral Agreement on Trade in Services (GATE) for cross-border education, Commonwealth of Learning, Vancouver / UNESCO, Paris
  12. Knight, Jane (2010): Higher education crossing borders: programs and providers on the move, u Johnstone, Donald Bruce et al. (2010): Higher education in a global society, TIAA-CREF / Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton USA
  13. Maassen, Peter and Cloete, Nico (2006): Global reform trends in higher education u Cloete, Nico, Masseen, Peter et al. eds. (2006): Transformation in higher education: global pressures and local realities, Springer, Dordrecht, The Netherlands
  14. Vincent-Lancrin, Stéphan (2009): Cross-border higher education: trends and perspectives, u OECD: Higher education to 2030, Volume 2: Globalization, Centre for educational research and innovation
  15. Reddy, Prasada (2011): The evolving role of universities in economic development: the case of universityindustry linkages, u Göransson, Bo and Brundenius, Claes eds: Universities in transition: the changing role and challenges for academic institutions, Springer / International Development Research Centre, Ottawa
  16. Schugurensky, Daniel (2003): Higher education restructuring in the era of globalization: Toward a heteronomous model? u Arnove, Robert F. and Torres, Carlos A. eds: Comparative education: The dialectic of the global and the local, Rowman & Littlefield, Lanham
  17. Schwab, Klaus edit. (2009): The global competitiveness report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva
  18. Spring, Joel H. (2009): Globalization of Education: An Introduction, Routledge, New York and London
  19. Vest, Charles M. (2007): The American research university from World War II to world wide web: governments, the private sector, and the emerging meta-university, University of California Press, Berkeley Los Angeles London / Center for Studies in Higher Education, Berkeley
  20. Wildavsky, Ben (2010): The Great Brain Race: How Global Universities Are Reshaping The World, Princeton University Press, Princeton and Oxford
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 316.32:378(497.11) 105-150
ç