Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ ВЕЛИКОГ РАТА

УСТАВНИ СИСТЕМ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ УОЧИ ВЕЛИКОГ РАТА: ЛОКАЛНА (САМО)УПРАВА

Сажетак

Последњу четвртину века пред Велики рат, Србија је, уз прекид од безмало једне деценије, била земља парламентаризма. Устав Краљевине Србије од 1888. се у уставноправној науци обично сматра најбољим уставним актом у историји српске уставности, јер је прихватио готово све најмодерније европске демократске институције свога времена, док је Устав од 1903. био његов „двојник“ – његово ново, допуњено и поправљено издање. Једна од најважнијих тековина европске демократије јесте локална самоуправа, коју су ови устави положили на нове темеље, умногоме различите од оних које су поставили ранији српски устави. У овом раду је укратко приказана еволуција локалне самоуправе у Србији пре доношења Устава од 1888, као и решења која су тај Устав и закони који су из њега произашли предвидели за тај облик територијалне децентрализације. У периоду владавине краља Александра Обреновића прво је враћен на снагу Намеснички устав од 1869, а затим донесен и нови, Октроисани устав од 1901, чија решења нису била у складу са начелима демократије и парламентаризма. Посебна пажња посвећена је и периоду од 1903. до 1918, када је Устав од 1888. поновљен као Устав од 1903, али није био праћен одговарајућим законодавством у сфери локалне самоуправе. На крају, дата је оцена једних и других решења.

кључне речи:

Референце

  1. Влатковић, Милан, Право локалне самоуправе, Бесједа, Бања Лука, 2008.
  2. Димитријевић, Предраг, Вучетић, Дејан, Систем локалне самоуправе, Службени гласник, Београд, 2011.
  3. Гузина, Ружица, Општина у Србији 1839-1918, Рад, Београд, 1976.
  4. Ђурђев, Александар Б., Локална самоуправа, Универзитет у Новом Саду – Правни факултет – Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 1997.
  5. Јевтић, Драгош, Поповић, Драгољуб, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 1997.
  6. Јовичић, Миодраг, Лексикон српске уставности 1804-1918, Филип Вишњић, Београд, 1999.
  7. Маринковић, Радивоје, Локална самоуправа – старе и нове недоумице, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  8. Маринковић, Радивоје, Марковић, Саво, Локална самоуправа у Србији и Црној Гори до 1918, Стална конференција градова, Београд, 1995.
  9. Марковић, Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  10. Никић, Федор, Локална управа Србије у XIX и XX веку, Геца Кон, Београд, 1927.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 342.4:352.07(497.11)“1888/1918“ 17-33
ç