Изабери језик:
Тема броја

ОД ИНСТИТУЦИЈА ДО УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ – ПРЕТПОСТАВКЕ ПРОЦЕСА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Више од милион деце и одраслих живи у домовима широм Европе, најчешће изоловани од локалне заједнице, осујећени у задовољавању бројних људских права. Историјски посматрано, Европски систем социјалне заштите карактерисао је примат резиденцијалног смештаја над услугама у заједници. Под окриљем потребе за дуготрајном негом и подршком, већина оних који са становишта функционалистичких перспектива не могу да допри­несу прогресу и стабилности друштва (деца, особе са инвалидитетом, стари) смештани су у домове. Временом су домови постајали својеврсна „гета“, у које су људи долазили као децa и остајали до краја живота. Ова појава је нарочито била изражена код душевно оболелих и особа са интелектуалним тешкоћама. Са савременим цивилизацијским тековинама, које фаворизују људска права, без обзира на различитости, стање је почело да се поправља. Процесе институционализације замењује деинституционализација, која уместо домског наглашава значај живота у заједници. У Србији, као и осталим земљама у региону, овај процес је на самом почетку. Потребно је обезбедити много системских претпоставки да би се из начелне подршке прешло у практичну имплементацију. У овом раду анализирају се идеје и принципи деинституционализације, као и основне претпоставке за његову примену у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Axelsson Charlotte, Granier Pascal, Adams Изван деинституционализације: Нестабилна транзиција ка систему који пружа могућности у југоисточној Европи. Disability monitoring initiative South East Europe, Београд, 2004.
  2. Бркић Мирослав, „Децентрализација система социјалне заштите у Србији: Између жељеног и могућег“, Српска политичка мисао. Институт за политичке студије. Београд, година XIX, вол. 35, бр. 1/2012.
  3. Brkic Miroslav, Jugovic Aleksandar, Glumbic Nenad, „Residential care for chil­dren with intellectual disabilities in the Social Protection system in Serbia.“, European Journal of Social Work, Taylor and Francis, London , 17(2), 2014.
  4. European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care, Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care. Brussels, 2012. Доступно на: deinstutuionalisationguide.eu
  5. Goffman Erving, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Penguin, 1967.
  6. Mansell Jim, Knapp Martin. Beadle-Brown Julie, Beecham Jeni, Deinstitutiona­lization and community living outcomes and costs. Report of a European Study. Volume 2, 2007.
  7. Милосављевић Милосав, Бркић Мирослав, Социјални рад у заједници. Републичи завод за социјалну заштиту. Београд, 2010.
  8. Републички завод за социјалну заштиту а (2013). Синтетизовани извештај о раду центара за породични смештај и усвојење деце и омладине за 2012. годину. Београд.
  9. Републички завод за социјалну заштиту б (2013). Синтетизовани извештај о раду установа за смештај старијих у Србији за 2012 годину. Београд.
  10. Републички завод за социјалну заштиту ц (2013). Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2012. годину. Београд
  11. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом „Службени гласник РС”, број 1/07.
  12. Payne Malcom, Social Care in the Community, London, Macmillan, 1986.
  13. Закон о социјалној заштити, члан 40. Службени Гласник Републике Србије, бр. 24/2011, Београд, 2011.
  14. Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, „Слу­жбени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09
  15. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, „Службени Гласник РС“, број 33/06
  16. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиди­тетом „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13.
периодика Социјална политика 2/2014 УДК 364-72.2:364-785.14 31-44
ç