Изабери језик:
Тема броја

МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈЕ

УНАПРЕЂИВАЊЕ ДЕМОКРАТСКИХ КАПАЦИТЕТА МЕДИЈСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И КРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА

Сажетак

Овај рад бави се феноменом медијске комуникације из перспективе услова за развијање њених демократских капацитета. Полазећи од темељне важности коју јавност и нормативни принципи њеног функционисања имају за остваривање демократије, приказани су дискурзивни модел јавности и процес социјалног структурирања медијске публике у јавност, посредством медијске комуникације. Истраживање медијског посредовања друштвене и политичке стварности фоку­сирано је на улогу јавних дискурса у процесу конструкције друштвених репрезентација и идентитета, с посебним освртом на његову политичку димензију. Означавање стварности посредством дискурса схвата се као феномен кључан за разумевање медијске производње значења, али и као својеврсни фон свих стратегија медијских манипулација. Посматрана у том контек­сту, критичка анализа дискурса има велику важност за унапређивање демократских капацитета медијске комуникације зато што управо кроз анализу језичких (дискурзивних) структура разобличава поредак моћи у друштву, чинећи видљивим механизме којима се тај поредак успоставља, манифестује и репродукује. На темељу ових анализа рад пружа концептуалне, теоријске и методолошке основе за критичку анализу медијског дискурса, која представља један од кључних предуслова за остваривање отворености, рационалности и суверености јавне сфере, као конститутивних принципа демократске комуникације.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бер, В., Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book World, Београд, 2001.
  2. Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, Clio, Београд, 2005.
  3. Giroux, H.A., Counternarratives: cultural studies and critical pedagogi­es in postmodern spaces, New York, Routledge, 1996.
  4. Ђорђевић, Т., Политичко јавно мњење, Удружење инжењера и техничара, Београд, 1989.
  5. Канингам, Ф., Теорије демократије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  6. Милс, Р, Елита власти, Плато, Београд, 1998.
  7. Миливојевић, С., „Јавност и идеолошки ефекти медија“, Реч, 64.10, 2001, стр. 151-213, Београд, 2001.
  8. Миливојевић, С, „Идеолошки рад медија”, Нова српска политичка мисао, 1-4, 2001, стр. 233-251.
  9. Миливојевић Ц., „Етика јавне речи и Public relations“, Етика јавне речи, ур. З. Вацић, ЦЛДС, Београд, 2004, стр. 135-153.
  10. Павићевић, Ђ., “Критички појмовник цивилног друштва (I)”, Јавност, Група 484, Београд, 2003.
  11. Павловић, Ј., „Теоријске претпоставке дискурзивних и наративних приступа у психологији“, Психологија, 2006, 39 (4), стр. 365-381.
  12. Пешић, М., „Јавна сфера и принцип отворености: релације приватно јавно тајно“, Српска политичка мисао, 3/2008, стр. 85-108.
  13. Пешић, М., Новаковић, А., Слобода и јавност, Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 109-110.
  14. Пешић, Ј. Критичко мишљење: од логике до еманципаторне рационалности, Институт за психологију, Београд, 2008.
  15. Пешић, Ј. „Анализа дискурса и њен однос са психологијом“, Психологија, 30 (3), 1997, стр. 263-278.
  16. Пешић, Ј., „Еманципаторна улога критичког мишљења“, Српска политичка мисао, 3-4, 2006, стр. 9-32.
  17. Price, V, „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion Research“, Communication Research, Vol. 15, No. 6, 1988, pp. 659-679
  18. Савић, С., Анализа дискурса, Филозофски факултет, Нови Сад, 1993.
  19. Fairclough, N., Critical discourse analysis: The critical study of langua­ge, London, Routledge, 1995, pp. 7.
  20. Фидлер, Р, Mediamorphosis, Clio, Београд, 2004.
  21. Фуко, М., Археологија знања, Плато, Београд, 1998.
  22. Фуко, М., Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
  23. Хабермас, Ј., Јавно мњење, Култура, Београд, 1969.
  24. Халми А., Белушић, Р. „Социјалноконструктивистички приступ анализи дискурса“, Медијска истраживања, 10, 2, 2000, стр. 35-50, .37­39
  25. Wilson, J., ”Political Discourse”, The Handbook of Discourse Analysis, Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds), Blac­kwell Publishing, Malden, Mass., 2003.
  26. Cotter C., “Discourse and Media”, The Handbook of Discourse Analysis, Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds), Blac­kwell Publishing, Malden, Mass., 2003.
  27. Van Dijk, T., “Critical Discourse Analysis”, The Handbook of Discour­se Analysis, Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds), Blackwell Publishing, Malden, Mass., 2003.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 316.774:321.7 467-490
ç