Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА УПРАВНОГ СУДА У РЕШАВАЊУ СПОРОВА ПОВОДОМ ИЗБОРА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Сажетак

Контрола законитости рада управе од стране Управног суда, истовремено представља и један од могућих начина на који грађани штите своја Уставом и законом утврђене слободе и права. Једно од Уставом зајамчених права је и изборно право. Додатно, у Републици Србији, припадници националних мањина, ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, могу изабрати своје националне савете у складу са законом. То значи да припадницима националних мањина Устав Републике Србије, поред општег изборног права,  гарантује и „посебно“ изборно право – право на избор националних савета. Закон, који између осталог, уређује поступак избора националних савета је Закон о националним саветима националних мањина. Пошто је изборно право комплексно право, у раду је анализиран позитивно-правни законски оквир заштите посебног изборног права припадника националних мањина пред Управним судом, и могући проблеми који се могу појавити а који проситичу из садашњег позитивно-правног оквира.

кључне речи:

Референце

  1. Ђурић, Владимир, „Избори и делотворно учешће националних мањина у вршењу јавних послова“, у: Избори у домаћем и страном праву (ур. О. Николић, В. Ђурић), Институт за упоредно право, Београд, 2012.
  2. Владимир Ђурић, „Правне основе и етнички засноване нетериторијалне аутономије“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 65/2013. стр. 37-57.
  3. Јовановић, Миодраг, „О правној природи националних савета националних мањина“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2013, стр. 261-265.
  4. Миленковић, Дејан; Марићевић, Александар, Заштита права грађана пред Управним судом – Водич за грађане, Центар за развој Србије, Београд, 2013.
  5. Миленковић, Дејан, „Проблеми управно-процесне заштите изборног права у току трајања изборног поступка у Републици Србији“, Српска политичка мисао, бр. 1/2014, стр. 95-112.
  6. Von Weller, Marc, „Advisory and Consultative Bodies for the Promotion of Effective Participation of National Minorities“, International Journal of Minority and Group Rights, 16/2009.
  7. Устав Републике Србије , Службени гласник РС, бр. 98/06.
  8. Закон о националним саветима националних мањина, „Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 55/2014.
  9. Закон о управним споровима, Службени гласник РС, бр. 111/2009.

   

   

периодика Администрација и јавне политике 2/2015 УДК 347.998.85:342.827 63-81
ç