Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ИЗБОРНА ПРАВА, РУСИЈА У ШТАМПИ СРБИЈЕ

УЛОГА РЕЛИГИЈЕ У ПРОГРАМИМА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У СРБИЈИ

Сажетак

У овом раду ће бити речи о улози религије у програмима нјаважнијих политичких странака у Србији. Србија је уставом дефинисана као секуларна држава и најзначајније политичке партије начелно афирмишу принцип одвојености цркве и државе. Међутим, пажљива анализа програмских докумената партија указује на то да поједине партије афирмишу значај религије за државу. Странке избегавају јасно дефинисање политика према религијским питањима јер им то омогућава прагматично понашање на власти. То прагматично понашање је постојало још у Југославији и заснивало се на „дуалном моделу односа.“ Рад се заснива на интерпретативном приступу као једном од основних у политикологији. Рад покушава да одговори како се могу интерпретирати намере о односу странака према религијама, на основу програма. У Србији се међу најважнијим странкама могу уочити оне које не истичу значај религије и оне које у програмима истичу њен значај за државу. У Србији се може уочити раст утицаја религије и СПЦ и мека десекуларизација државе.

кључне речи:

Референце

  1. Атлагић, Синиша, Партијска идентификација као детерминанта изборне мотивације: теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања, ФЕС и ФПН, Београд, 2007.
  2. Ђорђевић, Драгољуб, „Религијско-црквени комплекс у постоктобарском периоду (2000-2005)“, у: Срећко Михајловић (ур.), Пет година транзиције у Србији II, Социјалдемократски клуб и ФЕС, Београд, 2006.
  3. Ђорђевић, Мирко, „The Serbian Orthodox Church in the Kosovo drama cycle,“ у: Драгица Вујадиновић и Владимир Гоати (ур.), Between aut­horitarianism and democracy, Vol III: Serbia at the political crossroads, ЦЕДЕТ и ФЕС, Београд, 2009.
  4. Јевтић, Мирољуб, „Православни поглед на сукобе, насиље и толеранцију у глобалној перспективи“, Српска политичка мисао, вол. 35, бр. 1, 2012, стр. 89-104.
  5. Јевтић, Мирољуб, „Теократија у модерном свету“, Српска политичка мисао, вол. 25, бр. 3, 2009, стр. 53-62.
  6. Marsh, David i Gerry Stoker, Teorije i metode političke znanosti, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  7. Митровић, Љубиша, „Религија, медији и култура мира“, Српска по­литичка мисао, вол. 27, бр. 1, 2010, стр. 251-266.
  8. Славујевић, Зоран, Изборне кампање – Поход на бираче: Случај Србије од 1990. до 2007. године, ФЕС, ФПН и Институт друштвених наука, Београд, 2007.
  9. Хабермас, Јирген, „Борбе за признање у демократској правној држави.“ у: Ејми Гатман (ур.). Испитивање политике признања, Центар за мултикултуралност, Нови Сад, 2003.
  10. Шумпетер, Јозеф, Капитализам, социјализам и демоикратија. Кул­тура, Београд, 1960.
  11. „Бела књига »Програмом до промена«“, 2011. Доступно преко: http://sns.org.rs/images/pdf/Bela%20knjiga-Programom-do-promena.pdf. (Приступљено 15.3.2012.).
  12. „European People’s Party Action Programme 2004-2009“. 2004. До­ступно преко: http://www.32462857769.net/EPP/Comtool6.0/e-PressRelease/PDF/20-04-2005%20Action%20Programme%202004-2009. pdf (Приступљено 15.3.2012).
  13. „Држава и црква“, Доступно преко: http://dss.rs/drzava-i-crkva/ (Приступљено 15.3.2012).
  14. „Традиција“, Доступно преко: http://www.nova-srbija.org/onama/tradicija.htm (Приступљено 15.3.2012).
  15. „Програм Нове Србије“, Доступно преко: http://www.nova-srbija.org/ onama/program_ns051126.zip (Приступљено 15.3.2012).
  16. „Повеља слободе европске Србије“, Доступно преко: http://www.ldp.rs/upload/documents/povelja-slobode-evropske-srbije.pdf (Приступљено 15.3.2012).
  17. „Програм Г17 плус“, Београд, 2004, Доступно преко: http://www.rs/v2/images/stories/dokumenti/program-g17-plus.pdf (Приступљено 15.3.2012).
  18. „Програм Социјалистичке партије Србије“, 2010. Доступно преко: http://sps.org.rs/Dokumenta/PROGRAM%20SPS.pdf (Приступљено 15.3.2012).
  19. „Програм Српске радикалне странке“, 2009, Доступно преко: http:// www.srpskaradikalnastranka.org.rs/pdf/misc/20091023-program.pdf (Приступљено 15.3.2012).
  20. „Српски покрет обнове – Европска десница Србије – Програм“, До­ступно преко: http://spons.rs.loopiadns.com/ckfinder/userfiles/files/program-spo-eds.pdf (Приступљено 15.3.2012).
  21. „Устав Републике Србије“, 2006, Доступно преко: http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf.pdf (Приступљено 15.3.2012).
  22. „Време је за нови програм“, Доступно преко: http://www.ds.org.rs/dokumenti/ds-program.pdf (Приступљено 15.3.2012).
  23. „Закон о радиодифузији“, 2002, Доступно преко: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2002/pdf_027_1629-02.zip (Приступљено 15.3.2012).
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 329(497.11):322 233-254
ç