Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

УЛОГА ИНСТИТУЦИЈЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРУШТВЕНЕ ИЗОПШТЕНОСТИ ЖЕНА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду се разматра значај и улога институције Повереника за заштиту равноправности у борби против друштвене маргинализације жена у Србији. У фокусу истраживања биће анализа механизама заштите начела равноправности које Повереник има на располагању, као и анализа различитих случајева дискриминације на које је реаговао Повереник. У раду се, такође, анализирају и узроци таквих, дискриминаторних понашања појединаца и привредних друштава, као и осврт на то како су на дате случајеве дискриминације реаговали судови, али и други државни органи. Имајући у виду чињеницу да је дискриминацију немогуће у потпуности искоренити, постоји значајан покушај објашњења шта је неопходно у наредном периоду учинити како би се ситуација по питању дискриминације ублажила и значајно смањила. У раду су анализирана три различита случаја покретања стратешких парница од стране Повереника за заштиту равноправности, због дискриминације по основу пола. Анализом наведених случајева види се сва сложеност и комплексност борбе против дискриминације. Борба за остваривање начела равноправности суочава се са разним потешкоћама, као што су: утемељени стереотипи и традиционално схватање улоге жена у друштву, преоптерећеност жена неплаћеним пословима, предузетничка логика тржишта, као и тржишно вођени захтеви менаџера у одређеним радним колективима. Циљ рада је да укаже на директан и благотворан утицај који институција Повереника за заштиту равноправности има у борби против дискриминације жена у Србији. Уколико у једном друштву имамо израженију дискриминацију појединаца и друштвених група (у овом случају жена), утолико је њихова маргинализованост и друштвена изопштеност већа и израженија.

кључне речи:

Референце

  • Ивана Стјеља, Кристина Вујић, Никола Грујић и други, Равноправност регулатива и реалност, YUCOM, Комитет правника за људска права, Београд, 2013.
  • Мирјана Бабовић, Социјално укључивање: концепти, стање, политике, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 2011.
  • Мирјана Бабовић, Изазови нове социјалне политике социјална укљученост у ЕУ и Србији, SeCons – Група за развојну иницијативу, Београд, 2010.
  • Невена Петрушић, Косана Бекер, Практикум о заштити од дискриминације, Београд, 2012.
  • Рајко Мацура, Александар Ђокић, Милош Туцовић, Ружица Мркаљ, ,,Социјална искљученост – појам и приступи“, Социјална мисао, Београд, 2011.
  • Зоран Шућур, Социјална искљученост – појам, приступи и операционализација, Правни факултет, Загреб, 2004.

  Закони и документи

   

  • Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/ 2009.
  • Закон о равноправности полова, Службени гласник РС, бр. 104/2009.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  • Одлука о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности, Службени гласник РС, бр. 24/2010
  • Посебан Извештај Повереника о дискриминацији жена, 2015.
  • Праћење социјалне укључености у Србији, Влада Републике Србије, Београд, 2010.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2010. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2011. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2013. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2014. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2015. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2016. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2017. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2018. год,
  • Стратегија превенције и заштите од дискриминације 2013-2018. године, Влада Републике Србије, Београд, 2013.
  • Стратегија за родну равноправност за период од 2016-2020. године, Влада Републике Србије, Београд, 2016.
периодика Политичка ревија 1/2020 1/2020 УДК 343.85:342.72/.73-055.2(497.11) 205-234
ç