Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА ИНСТИТУЦИЈА У УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Институционализам се као правац у оквиру реалистичке школе у науци о међународним односима развијао упоредо са развитком сâме науке. Он јој је омогућио да направи један велики искорак из дескриптивне у експланаторну фазу. Улогу институција у обликовању међународне стварности није могла да пренебрегне ниједна школа међународних односа, ни традиционална ни модерна. Традиционалне школе и правци су међународне институције посматрали у оквиру већ постојећих концепа­та силе, моћи, равнотеже снага и колективне безбедности, док су модерно оријентисане школе и правци то чинили у оквиру појаве нових видова наведених кон­цепата, никако не запостављајући класичне премисе традиционалног реализма, појединачних случајева. Основна разлика међу њима се састоји у оптимизму и песимизму. Традиционална схватања су песимистичнија, а модерна оптимистичнија. Заједничка црта им је у давању одређеног значаја институцијама у погледу успостављања међународног мира и безбедности. Од организација надлежних за успостављање међународног мира и безбедности треба издвојити НА­ТО, Европску унију, Западноевропску унију, Европски савет, КЕБС/ОЕБС уз главну светску организацију – ОУН.

кључне речи:

Референце

  1. Аћимовић Љубивоје, Наука о међународним обносима, теорије и истраживачки правци, Научна књига и ИМПП, Београд, 1987.
  2. Aron Raymond, Paix et guerre entre les nations, Calman Lévy, Paris, 1964.
  3. Bell Roberts, “NATO’s Transformation Scorecard”, NATO Review, Spe­cial Issue, Spring 2005.
  4. Booth K., and Smith S., International Relations Theory Today, Oxford, Politiy, 1995.
  5. Dimitrijević Vojin, Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima, Beo­grad, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, 1973.
  6. Ејдус Филип, “Безбедност, култура и идентитет у Србији”, Безбедност западног Балкана, број 7-8, 2007/2008.
  7. Kenedi Pol, Uspon i pad velikih sila, Službeni list, CID, Beograd/Podgorica, 1999.
  8. Mearsheimer John, “Back to the Future”, International Security, 15, No 1, Summer, 1990.
  9. Nye Joseph, Soft Power, Foreign Policy, Fall, 1990.
  10. Рачић Обрад, 40 година УН, Међународни проблеми, ИМПП, 1985.
  11. Seroka Jim, “Security Considerations in the Western Balkans: NATO’s Evolution and Expansion”, East European Quarterly, No 1, March, 2007.
  12. Симић Драган, Поредак света, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.
  13. Словић Срђан, Аронова теорија међународних односа и актуелно косовско питање, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2009.
  14. Стојановић Радослав, Сила и моћ у међународним односима, Бео­град, Радничка штампа, 1982.
  15. Vukadinović Radovan, Postkomunistički izazovi sigurnosti, Grude, Grafotisak, 1997.
  16. Whitman Richard, “NATO, EU and ESDP: An Emerging Division of La­bour”, Contemporary Security Policy, No 3, December 2004.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 316.334:327.57 221-248
ç