Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ ЖРТВАМА/СВЕДОЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Сажетак

Република Србија спроводи свеобухватне реформе правосуђа и система социjaлне заштите, а њихов рад усклађен је са међународним и европским стандардима. Србија је отворила поглавље 23, што представља прави тренутак за све иницијативе које се тичу унапређења основних људских права и убрзавања процеса рефор­ме правосуђа. Област реформе дечије заштите и правосуђа по мери детета обезбеђује поштовање најбољег интереса детета, онда када дете дође у контакт са системом социјалне заштите и правосудним системом. Деца су значајан и важан део судског процеса и могу бити поуздани сведоци. Препознавања значаја учешћа и заштите деце у судским поступцима довело је до формирања Јединице за подршку деци жртвама/сведоцима у кривичном поступку настале су у оквиру пројекта Унапређење права детета кроз јачање си­стема правосуђа и социјалне заштите у Србији, који финансира ЕУ, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Пројекат је почео у августу 2014. и траје до марта 2017. године. Јединице су формиране у четири града: Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац и функционишу на регионалном нивоу. Подршка деци у кривичном поступку подразумева: заштиту детета од секундарне виктимизације током судског поступка, упознавање детета са судским поступком, разјашњавање улога свих учесника, повећање способности детета да спремније и квалитетније да исказ и повећање поверења детета и породице у судски поступак. У складу са тим у раду ће бити представљене бројне улоге Јединица за заштиту деце жртава или сведока у кривичном поступку, као и њихов значај не само за дете већ и за правосудни систем који у складу са Кон­венциям о правима детета, бројним међународним документима и домаћим законима, креће путем реформи и кроји „правосуђе по мери детета“.

 

кључне речи:

Референце

  1. Банић Милена, Стевановић Ивана, Како до правосуђа по мери детета: Заштита деце жртава у кривичним поступцима и стање у пракси у Републици Србији, Центар за права детета, 2015.
  2. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Службени Гласник РС, бр. 85/2005.
  3. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2012, 121/2012, 32/2013 и 45/2013.
  4. Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетницима, Службени гласник РС, бр. 32/13.
  5. Милосављевић-Ђукић Ивана, Функционисање здравственог, правосудног и система социјалне заштите у заштити деце од злостављања и занемаривања, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2015.
  6. Министарство просвете Републике Србије, Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Београд, 2007.
  7. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Посебни протокол у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања, Београд, 2008.
  8. Министарство правде Републике Србије, Посебни протокол о поступању правосудних органа у заштити деце од злостављања и занемаривања, Београд, 2009.
  9. Министарство здравља Републике Србије, Посебни протокол система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Београд, 2009.
  10. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања, Београд, 2006.
  11. Пејовић Милованчевић Милица, Заштита деце жртава и сведока кривичних дела психолошки аспект у: Заштита деце жртава и сведока кривич­них дела, Министарство правде, International Management Group, Београд, 2014, стр. 71-91.
  12. УНИЦЕФ, Смернице за припрему за суд и форензичко испитивање деце жр­тава и сведока кривичних дела, издате у оквиру пројекта Унапређење пра­ва детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Републици Србији који финансира ЕУ, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство правде, Београд, 2016.
  13. Buljan Flander Gordana, Priprema deteta za sud, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Zagreb, 2016.
  14. Cordon Ingrid, Goodman S. Gail, & Stacey J. Anderson „Children in court“, In: Adversarial versus inquisitorial justice: Psychological perspectives on crimi­nal justice systems (eds. P. J. van Koppen S. D. Penrod), Kluwer Academic, Plenum, Publishers, New York, 2003, pp. 167-189.
  15. Chris Newlin, Cordiso Steele Linda, Andra Chamberlin, Jennifer Anderson, Julie Kenniston, Amy Russell, Stewart Heather, Vaughan Vaughan Eden „Child fo­rensic interviewing: Best practices“, Juvenile justice bulletin, US Department of Justice, Office of Justice Program, Office of Juvenile Justice and Delinqu­ency Prevention, Washington, 2015.
  16. Michael E. Lamb, Malloy C. Lindsay, Hershowitz Irit, and David La Rooy. „Chil­dren and the low“ In: Handbook of Child Psychology and Developmental Sci­ence, 7th ed., vol.3: Socioemotional Processes (edited by M. Lerner and M. E. Lamb) Hoboken, Wiley, 2015, pp. 464-512.
периодика Социјална политика 3/2016 УДК 343.143-053.2:342.726-053.2(497.11)) 109-124
ç