Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ТРАНСФОРМАЦИЈА ЕКОНОМСКОГ И ПОЛИТИЧКОГ КАПИТАЛА ЕЛИТА У ПОСТ-КОМУНИЗМУ

Сажетак

Рад је усмерен на идентификацију трендова у генези пост-комунистичких елита и њихове контекстуалне, системске експликације. Анализа je утемељена на концептима француског социолога Пјера Бурдијеа концептима „поља“ и „капитала“ који су нарочито погодни за анализу трансформације елита. Бурдије наглашава да су позиције акте­ра унутар поља објективно дефинисане њиховим рангом у структури (ре)дистрибуције моћи или капитала (економског, политичког, социјалног и културног) који су конвертибилни један у други. Изложене су три главне теорије о процесу трансформације елита у региону Централно-Источне Европе: теорија репродукције елита, теорија циркулације елита, те теорија класне репродукције елита. Ауторка запажа да се формирала нова политичка класа пост-комунизма, идеолошки хетерогена, али социјално-класно хомогена, која, упркос томе што декларативно заговара демократију, тежи хегемонији. Овај хегемонистички блок моћи састоjи се од бивших комунистичких технократа, нове пост-комунистичке политократије и интелектуалне елите која je креатор јавног мнења. Механизам владања овог хетерогеног блока моћи je „менаџеризам“ који je постао идеологија нове пост-комунистичке елите.

кључне речи:

Референце

  1. Bierre Bourdieu, (1983), “The forms of Capital” in: Ric­hardson, G. John (ed.), Handbook of Theory and Rese­arch for the Sociology of Education, New York: Greenwoud Press, pp. 241-258.
  2. Bourdieu, Pierre, (1991), Language and Symbolic Power, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
  3. Bourdieu, Pierre & Wacquant, D. Loic, (n.d.), “The Logic of Fields”, in: An Invitation to Reflexive Sociology, Chi­cago: The University of Chicago Press.
  4. Eyal Gil, Szelény Ivân, Townsley R. Eleanor, (1998), Ma­king Capitalism Without Capitalists The New Ruling Elites in Eastern Europe, London: Verso.
  5. Гоати Владимир (1989), Политичка анатомија југословенског друштва, Загреб: Напријед.
  6. Hankiss Elemer, 1990, “The Grand Coalition” in: East European Alternatives, by Hankiss Elemer, Oxford: Clarendon Press Oxford.
  7. Hanley Eric, Mateju Petr, Vlachovâ Klâra, Krejči Jindrich (1998), The Making of Post-Communist Elites in Eastern Europe, Working papers of the research project „Social Trends“, No. 4.
  8. Кота Серђо, (1984), „Елементиједне феноменологије легитимитета“, Гледишта, бр. 5-6, стр. 23-39.
  9. Mannheim Karl, (1950), Freedom, Power and Democratic Planning, London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
  10. Mills C. Wright, (1957), The Power Elite, New York: Ox­ford University Press.
  11. Mosca Gaetano, (1939), The Ruling Class (Elementi di Scienza Politico), New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
  12. Nee Victor, (1989), „A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism,“ American Sociological Review, 54, pp. 663-681.
  13. Shklar N. Judith (ed.), (1966), Foreword and Introduction, in: Political Theory and Ideology, New York: The Mac­millan Company.
  14. Staniszkis Jadwiga, (1991), The Dynamics of the Breakthro­ugh in Eastern Europe, (The Polish Experience), Berke­ley: University of California Press.
  15. Stark David, (1990), „Privatization in Hungary: From Plan to Market or from Plan to Clan?“, East European Poli­tics and Societies, 4.
  16. Szalai Erzsebet, (1994), „The Power Structure in Hun­gary after the Political Transition“ in: The New Great Transformation? Change and Continuity in East-Central Europe, ed. by Christopher G. A. Bryant and Edmund Mokrzycki, London: Routlege.
  17. Szelényi Ivan, Szelényi Szonja, (1995), „The Circulation or Reproduction of Elites during the Post-Communist Transformation: An Introduction”, Theory and Society.
  18. Szelényi Szonja, Szelényi Ivân, Kovach Imre, (n.d), „The Fragmanted Hungarian Elites: Circulation in Politics, Reproduction in Economy, manuscript, Chapter 4. in: Circulation of Elites? Old and New Elites in Post Com­munist Societies, by Szelényi I., Wnuk-Lipinski E., Treiman D.
  19. Weber, Max (1989 [1920]), The Profession of Politics, by Simona Draghici, Washington D.C.: Plutarch Press.
  20. Weber, Max, (1947), The Theory of Social and Economic Organization, New York: Oxford University Press.
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.342.2+316.344.42(4-11) 81-106
ç