Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ТЕОРИЈЕ, МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЈАВНИХ АГЕНЦИЈА

Сажетак

У Србији, јавне агенције су институције које, донедавно, готово да нису биле предмет научне пажње. И то мало што су проучаване, оне су истраживане искључиво од стране правника. Политиколошких радова на тему јавних агенција нема. Иако је правна наука маркирала положај јавних агенција у политичком систему Србије и указала на потенцијално „преклапање‒дуплирање” њихових функција са затеченим органима управе као „уникатно” српски проблем – пун одговор о генези, начину рада и променама јавних агенција није дат. То је због тога што одговор на та питања могу дати само теорије које су се развиле директно или индиректно у домену политикологије. Због тога ће у овом раду бити приказане све главне теорије, моделе и перспективе јавних агенција у савременој политикологији. Не само да ће на тај начин српски истраживачи стећи могућност да изаберу концептуални оквир унутар кога ће надаље моћи да воде емпиријска истраживања јавних агенција у Србији, већ ће моћи и да компаративно истражују јавне агенције. Овај чланак се у прегледу теорија, модела и перспектива јавних агенција највише ослања на књигу Кристофера Полита и групе аутора под називом Agencies – How Governments do Things Through Semi-Autonomous Organizations. У виду увода, први део рада је посвећен стању агенцијске тематике у науци и дефинисању појма јавних агенција, други део прегледу теорија јавних агенција, а трећи део закључку у ком аутор пружа критички резиме приказаних теорија, модела и перспектива.

кључне речи:

Референце

  • Димитријевић Предраг, „Организација државне управе у Републици Србији”, у зборнику: Зборник радова Правног факултета у Нишу – Заштита људских и мањинских права у европском правном простору (приредио: Предраг Димитријевић), Правни факултет, Ниш, бр. 62, 2012, стр. 73‒89.
  • Димитријевић Предраг, Вучковић Јелена, „Владавина права и агенцијски модел управе”, Теме, vol. 38, бр. 4, 2014, Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 1797‒1816.
  • Милков Драган, „Јавне агенције у Србији – случајна грешка или лоша намера?”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2014, стр. 25‒36.
  • Митић Душан, „Правна природа јавних агенција у правном систему Републике Србије”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 50, Универзитет у Нишу – Правни факултет, Ниш, 2007, стр. 223‒248.
  • Biggs Selden, Helms Lelia B., The Practice of American Public Policymaking, Routledge, London-New York, 2015.
  • DiMaggio Paul J. DiMaggio, Powell Walter W., “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields”, in: The New Institutionalism in Organizational Analysis (eds. Paul J. DiMaggio, Walter W. Powell), The University of Chicago Press, Chicago, 1991, стр. 64‒74.
  • Douma Sytse, Schreuder Hein, Economic Approaches to Organizations, Pearson, New York, 2017.
  • Eisner Marc Allen, Worsham Jeffrey, Ringquist Evan J., Contemporary Regulatory Policy, Lynne Rienner, London, 2000.
  • James Oliver, The Executive Agency Revolution in Whitehall – Public Interest Versus Bureau-Shaping Perspectives, Palgrave Macmillan, New York, 2003.
  • Latour Bruno, Aramis, or the love of technology, Harvard University Press, Cambridge, 1996.
  • March James G., “Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice”, in: Rational Choice (ed. Jon Elster), New York University Press, New York, 1986.
  • Milenković Marko, Milenković Miloš, “Administrative reform and debates over public agencies’ role in Serbia”, Annals FLB – Belgrade Law Review, Year LXI, No. 3, 2013, стр. 135‒150.
  • Niskanen William A., Bureaucracy and Representative Government, Aldine Transaction, London, 2007.
  • Parsons Craig, How to Map Arguments in Political Science, Oxford University Press, Oxford, 2007.
  • Pollitt Christopher, Birchall Johnston, Putman Keith, Decentralising Public Service Management, Macmillan Press, London, 1998.
  • Pollitt Christopher, Talbot Colin, Caulfield Janice, Smullen Amanda, Agencies – How Governments do Things Through Semi-Autonomous Organizations, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  • Smullen Amanda, “Lost in translation? Shifting interpretations of the concept of ’agency’: the Dutch case”, in: Unbundled Government ‒ A critical analysis of the global trend to agencies, quangos and contractualisation (eds. Christopher Pollitt, Colin Talbot), Routledge, New York, 2004, стр. 184‒198.
  • Smullen Amanda, van Thiel Sandra, Pollitt Christopher, “Agentschappen en de verzelfstandiging paradox”, Beleid – Politiek en Maatschappij, 28(4), 2001, стр. 190–201.
  • Taliercio Robert R. Jr, “The design, performance, and sustainability of semiautonomous revenue authorities in Africa and Latin America”, in: Unbundled Government (eds. Christopher Pollitt, Colin Talbot), Taylor and Francis, London, 2004, стр. 264‒282.
  • Townley Barbara, Reason’s Neglect ‒ Rationality and Organizing, Oxford University Press, Oxford, 2008.
  • Tversky Amos, Kahneman Daniel, “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice”, in: Rational Choice (ed. Jon Elster), New York University Press, New York, 1986.
  • Verhoest Koen et al., Autonomy and Control of State Agencies – Comparing States and Agencies, Palgrave Macmillan, New York, 2010.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 35.072 169-194
ç