Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ТЕМЕ КАО ФАКТОР ИЗБОРНЕ МОТИВАЦИЈЕ У СРБИЈИ 1990 – 2014.: ПРЕТПОСТАВКА РАЦИОНАЛНОГ ИЗБОРА У СЛУЖБИ ПРОМОЦИЈЕ ЛИДЕРÂ

Сажетак

Aутор у раду идентификује основни проблемски оквир у коме су покретана питања и нуђена решења у парламентарним изборним кампањама током протеклих четврт века обновљеног вишестраначја у Србији и указује на друштвене услове у којима су ове теме долазиле до изражаја. Даље, полазећи од сазнања да теме кампање нису само фактор која се тиче рационалног бирача, односно детерминанта која је битна само у програмским кампањама, аутор настоји да установи на који начин су теме у изборним кампањама у Србији измицале рационалној контроли и постајале део емотиваног става бирача.

кључне речи:

Референце

  1. Атлагић, Синиша, „Кампања за ванредне парламентарне изборе 2014. године: Економска и социјална агенда у служби промоције лидера“, у зборнику Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада, (приредили Милан Јовановић, Душан Вучићевић)  Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  2. Атлагич, Синиша, „Политическая коммуникация: к проблеме имиджа России и его роли в процессе реализации ее интересов за рубежом (на примере Сербии)“ у Научные ведомости Белгородского государственного университета,. No8 (179) 2014 Выпуск 30, 2014.
  3. Atlagić, Siniša, Partijska identifikacija kao faktor izborne motivacije: Teorijske kontroverze i problemi empirijskog istraživanja, Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, 2007.
  4. Baćević, Ljiljana, „Slušajući spiralu tišine“ у зборнику Glas naroda: Raprave o javnom mnenju (уредник Љиљана Баћевић), Институт друштвених наука, Београд, 2009.
  5. Bartels, Lаrry. M., „The Columbia Studies“ u Leighley, Jan, E., The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior, Oxford University Press, 2012.
  6. Campbell, Angus, A., Converse, Phillip, E., Miller, Warren, E., Stokes, Donald, E., The American Voter, University of Chicago Press, 1976.
  7. CESID, Prezentacija istraživanja „Fokus grupe sa građanima različitih političkih preferencija“ доступно на http://www.mc.rs/upload/documents/istrazivanje/2012/Prezentacija_istrazivanja_fokus_grupe_sa_ gradjanima_razlicitih_politickih_preferencija.pdf
  8. CESID, „Stav građana Srbije prema korupciji – Izveštaj pripremljen za UNDP Srbija, доступно на http://www.mc.rs/upload/documents/istrazivanje/2014/02-12-14-Korupcija-u-Srbiji.pdf
  9. Colman, Andrew, Oxford Dictionary of Psychology, Oxford University Press, New York, 2003.
  10. Sartori, Giovanni, Stranke i stranački sustavi, Politička kultura, Zagreb, 2002.
  11. Jovanović, Milan, „Parlamentarni izbori u Srbiji 2014. godine: mali jubilej“, Politički život, Fakultet političkih nauka – Centar za demokratiju, 2014.
  12. Којић, Никола, „Дипломски рад: Лидери политичких странака у Србији од 1990. до 2014. – на примеру Демократске странке“, Факултет политичких наука, 2015.
  13. Mihajlović, Srećko, „Stare i nove linije vrednosno-ideološkog rascepa“ u zborniku Oko Izbora, Vukoslavović Studio: Beograd, 2008.
  14. Slavujević, Zoran, „Institucije političkog sistema – Umesto simboličkog prava građana da vladaju, sredstvo vladavine nad građanima”, u: grupa autora Kako građani Srbije vide tranziciju – Istraživanje javnogmnenja tranzicije, FES, CSS, CeSID, Beograd, 2010.
  15. Slavujević, Zoran, Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing, Grafocard, Beograd, 2009.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 342.849.2(497.11)“1990/2014“ 183-198
ç